1. Wiadomości ogólne
  1. Prawo Jazdy kategorii B - podstawy B (EX: 5, Q: 5)
   • 837 Uprawnia do kierowania - kategoria B . B
   • 838 Minimalny wiek do kierowania . B
   • 839 Kategorie i uprawnienia do kierowania . B
   • 840 Egzamin państwowy . B
   • 841 Egzamin państwowy . B
   • 3677 Czy kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)? B
   • 3678 Czy kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)? B
   • 3679 Czy kategoria B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym? B
   • 3680 Czy kategoria B uprawnia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM? B
   • 3681 Jaki jest wymagany minimalny wiek do kierowania dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B? B
  2. Definicje B (EX: 11, Q: 5)
   • 911 Pojazd . B
   • 912 Pojazd silnikowy . B
   • 913 Pojazd samochodowy . B
   • 914 Pojazd wolnobieżny . B
   • 915 Samochód osobowy . B
   • 916 Autobus . B
   • 917 Samochód ciężarowy . B
   • 918 Czterokołowiec . B
   • 919 Ciągnik rolniczy . B
   • 920 Przyczepa, przyczepa lekka, naczepa . B
   • 921 Motocykl . B
   • 3682 Czy pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane? B
   • 3683 Czy pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego? B
   • 3685 Czy pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego? B
   • 3684 Czy pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego? B
   • 3686 Czy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu? B
 2. Podstawowe pojęcia
  1. Droga B (EX: 8, Q: 4)
   • 822 Droga . B
   • 823 Droga publiczna . B
   • 824 Droga twarda . B
   • 825 Droga gruntowa . B
   • 826 Droga wewnętrzna . B
   • 827 Autostrada . B
   • 828 Droga ekspresowa . B
   • 829 Droga dla rowerów . B
   • 3687 Czy droga to wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych w obrębie tego pasa terenu? B
   • 3688 Czy droga twarda to droga droga niebędąca drogą o nawierzchni gruntowej? B
   • 3689 Czy prędkość należy dostosować do stanu technicznego drogi gruntowej? B
   • 3690 Czy droga ekspresowa to droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca? B
  2. Elementy składowe drogi B (EX: 7, Q: 6)
   • 843 Przekrój drogi . B
   • 844 Jezdnia . B
   • 845 Pas ruchu . B
   • 846 Pobocze . B
   • 847 Chodnik . B
   • 848 Pas zieleni . B
   • 849 Przystanek . B
   • 3691 Czy jezdnia to część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni? B
   • 3692 Czy pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi? B
   • 3693 Czy pobocze to część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt? B
   • 3694 Czy chodnik to część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych? B
   • 3695 Czy pas zieleni jest elementem drogi to obszar terenu rozdzielający jezdnie na drodze dwujezdniowej? B
   • 3696 Czy przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi? B
  3. Obszar zabudowany B (EX: 4, Q: 3)
   • 850 Obszar zabudowany . B
   • 851 Oznakowanie obszaru zabudowanego . B
   • 852 Dopuszczalna prędkość . B
   • 853 Obszar zabudowany . B
   • 3699 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 60 km/h w godzinach od 23 do 5? B
   • 3698 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h ? B
   • 3697 Czy obszar zabudowany to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi? B
  4. Strefa zamieszkania B (EX: 3, Q: 3)
   • 830 Strefa zamieszkania . B
   • 831 Zasady ruchu w strefie zamieszkania . B
   • 832 Oznakowanie strefy zamieszkania . B
   • 3700 Czy strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi? B
   • 3701 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma prawo iść całą szerokością drogi? B
   • 3702 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? B
  5. Kierujący i kierowca B (EX: 3, Q: 2)
   • 833 Kierujący . B
   • 834 Kierowca . B
   • 835 PKK . B
   • 3703 Czy kierujący to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie? B
   • 3704 Czy kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem? B
 3. Ruch pojazdów
  1. Pozycja pojazdów na drodze B (EX: 6, Q: 5)
   • 790 Ruch prawostronny . B
   • 791 Jazda lewym pasem ruchu . B
   • 792 Droga dwujezdniowa . B
   • 793 Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni . B
   • 794 Skręt w lewo . B
   • 795 Skręt w prawo . B
   • 3016 Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie? B
   • 3050 Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? B
   • 3013 Czy w tej sytuacji po wykonaniu manewru wyprzedzania masz obowiązek zjechać na prawy pas ruchu? B
   • 3021 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na prawy skrajny? B
   • 3023 Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? B
  2. Zasada zachowania ostrożności B (EX: 3, Q: 4)
   • 796 Zasada zachowanie ostrożności . B
   • 797 Bezpieczeństwo ruchu drogowego . B
   • 798 Ostrożność i szczególna ostrożność . B
   • 3362 Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? B
   • 3356 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? B
   • 3354 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty? B
   • 3988 Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? B
  3. Zasada zachowania szczególna ostrożności B (EX: 20, Q: 7)
   • 799 Szczególna ostrożność . B
   • 800 Zachowanie szczególnej ostrożności . B
   • 801 Zachowanie szczególnej ostrożności . B
   • 802 Włączenie się do ruchu . B
   • 803 Zmiana kierunku jazdy . B
   • 804 Zmiana pasa ruchu . B
   • 805 Cofanie . B
   • 806 Wyprzedzanie . B
   • 807 Zbliżanie się do skrzyżowania . B
   • 808 Zbliżanie się do przejścia dla pieszych . B
   • 809 Przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego . B
   • 810 Przejazd dla rowerzystów . B
   • 811 Przejazd kolejowy . B
   • 812 Zmniejszona przejrzystość powietrza . B
   • 813 Przejeżdżanie obok oznakowanego pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania . B
   • 814 Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży . B
   • 815 Omijanie autobusu szkolnego . B
   • 816 Przewożenie osób niepełnosprawnych . B
   • 817 Zbliżanie się do znaków ostrzegawczych . B
   • 818 Migający lub stały sygnał żółty . B
   • 3367 Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? B
   • 3373 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? B
   • 3409 Czy w przedstawionej sytuacji za widocznym znakiem ostrzegawczym musisz zachować szczególną ostrożność? B
   • 3389 Czy przejeżdżając obok tego przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? B
   • 3404 Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? B
   • 3403 Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? B
   • 3408 Czy w przedstawionej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożność jest wymagane? B
  4. Zasada ograniczonego zaufania B (EX: 3, Q: 3)
   • 819 Zachowanie szczególnej ostrożności . B
   • 820 Ocena potencjalnego zagrożenia . B
   • 821 Ograniczone zaufanie . B
   • 3381 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania? B
   • 3366 Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? B
   • 3358 Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie? B
 4. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 1
  1. Włączanie się do ruchu B (EX: 7, Q: 7)
   • 723 Włączanie się do ruchu . B
   • 724 Strefa zamieszkania . B
   • 725 Wyjazd na drogę z nieruchomości . B
   • 726 Wyjazd na drogę z pola . B
   • 727 Wyjazd na drogę twardą z drogi gruntowej . B
   • 728 Wyjazd na jezdnię z pobocza . B
   • 729 Wyjazd na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów . B
   • 2652 Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe? B
   • 2673 Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? B
   • 2663 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? B
   • 2704 Czy zjeżdżając z drogi publicznej na parking włączasz się do ruchu? B
   • 2684 Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? B
   • 2703 Czy w tej sytuacji wjeżdżając na jezdnię drogi publicznej masz obowiązek zastosować zasady związane z włączaniem się do ruchu? B
   • 2671 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi? B
  2. Skrzyżowania równorzędne B (EX: 8, Q: 9)
   • 730 Zasady pierwszeństwa . B
   • 731 Skrzyżowanie równorzędne . B
   • 732 Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym . B
   • 733 Skrzyżowanie w kształcie litery T . B
   • 734 Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym . B
   • 735 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . B
   • 736 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . B
   • 737 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . B
   • 2701 Czy w tej sytuacji jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? B
   • 2672 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? B
   • 2658 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? B
   • 2687 Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? B
   • 2664 Skręcasz w prawo, a nadjeżdżający z lewej strony motocyklista zamierza kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed nim? B
   • 2650 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony? B
   • 2634 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? B
   • 2657 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? B
   • 2690 Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? B
  3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu B (EX: 12, Q: 9)
   • 738 Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu . B
   • 739 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 740 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 741 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 742 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 743 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 745 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 744 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 746 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 747 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 748 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 749 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . B
   • 2732 Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? B
   • 2799 Masz zamiar skręcić w prawo na widocznym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z lewej strony? B
   • 2716 Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? B
   • 2792 Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? B
   • 2745 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? B
   • 2767 Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? B
   • 2820 Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną? B
   • 2787 Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z lewej strony? B
   • 2810 W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom jadącym z naprzeciwka i skręcającym w lewo? B
  4. Sygnały świetlne B (EX: 13, Q: 9)
   • 750 Sygnały świetlne . B
   • 751 Hierarchia znaków i sygnałów drogowych . B
   • 752 Sygnały świetlne . B
   • 753 Sygnalizator kierunkowy S-3 . B
   • 754 Sygnalizator S-2 . B
   • 755 Sygnał czerwony . B
   • 756 Sygnalizatory wyłączone lub nadające sygnał żółty migający . B
   • 757 Przejście dla pieszych . B
   • 758 Linia zatrzymania . B
   • 759 Sygnał żółty . B
   • 760 Sygnał zielony . B
   • 761 Wjazd za sygnalizator . B
   • 762 Strzałka kierunkowa . B
   • 2572 Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? B
   • 2611 Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? B
   • 2589 Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator? B
   • 2615 Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? B
   • 2591 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony? B
   • 2599 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? B
   • 2629 Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu? B
   • 2590 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony? B
   • 2598 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? B
  5. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną B (EX: 7, Q: 11)
   • 763 Sygnał czerwony . B
   • 764 Pierwszeństwo przejazdu . B
   • 765 Zezwolenie na wjazd za sygnalizator . B
   • 766 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . B
   • 767 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . B
   • 768 Kolejność obowiązywania znaków i sygnałów drogowych . B
   • 769 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . B
   • 2834 Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem "stop"? B
   • 2900 Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie? B
   • 2846 Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym? B
   • 2849 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? B
   • 2875 Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? B
   • 2838 Przejeżdżasz przez skrzyżowanie. Czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty? B
   • 2888 Czy na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną zabrania się wyprzedzania motorowerów i motocykli? B
   • 2860 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiar skrętu w lewo? B
   • 2840 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego "ustąp pierwszeństwa"? B
   • 2852 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? B
   • 2890 Czy w widocznej sytuacji z tego pasa ruchu dopuszczalne jest tylko skręcanie w lewo na skrzyżowaniu? B
  6. Sygnały dawane przez kierującego ruchem B (EX: 9, Q: 7)
   • 854 Kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem . B
   • 855 Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem . B
   • 856 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . B
   • 857 Pozycja podstawowa kierującego ruchem . B
   • 858 Utrzymanie kierunku . B
   • 860 Utrzymanie kierunku . B
   • 861 Zmiana kierunku ruchu . B
   • 862 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony . B
   • 863 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony . B
   • 2606 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? B
   • 2584 Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? B
   • 2633 Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu? B
   • 2605 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? B
   • 2933 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? B
   • 2593 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost? B
   • 2585 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego? B
  7. Skrzyżowania z kierującym ruchem B (EX: 5, Q: 15)
   • 864 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . B
   • 865 Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo . B
   • 866 Osoba wykonująca roboty na drodze . B
   • 867 Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię . B
   • 868 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów . B
   • 2931 Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? B
   • 2936 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? B
   • 2934 Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? B
   • 2915 Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? B
   • 2939 Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo masz prawo wjechać na skrzyżowanie? B
   • 2583 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę? B
   • 2937 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? B
   • 2940 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych? B
   • 2938 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? B
   • 2947 Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy, jeśli zamierzasz jechać na wprost? B
   • 2912 Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? B
   • 2909 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? B
   • 2962 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed linią złożoną z trójkątów? B
   • 2924 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost? B
   • 2918 Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego? B
  8. Skrzyżowania o ruchu okrężnym B (EX: 7, Q: 9)
   • 770 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . B
   • 771 Znak „Ruch okrężny” . B
   • 772 Znak ostrzegawczy A-7 "Ustąp pierwszeństwa" . B
   • 773 Skręt w prawo w najbliższy wylot . B
   • 774 Jazda prosto . B
   • 775 Skręt w lewo . B
   • 776 Zawracanie . B
   • 2670 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? B
   • 2669 Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? B
   • 2797 Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? B
   • 2791 Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego? B
   • 2793 Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony? B
   • 2802 Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony? B
   • 2805 Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie masz obowiązek - w razie potrzeby - ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu nadjeżdżającym z lewej strony? B
   • 2806 Masz zamiar przejechać na wprost przez widoczne skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z lewej strony? B
   • 2718 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? B
  9. Zmiana kierunku jazdy B (EX: 6, Q: 8)
   • 777 Manewr zmiany kierunku jazdy . B
   • 778 Szczególna ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu . B
   • 779 Zmiana kierunku jazdy . B
   • 780 Skręt w prawo . B
   • 781 Skręt w lewo . B
   • 782 Jezdnia o ruchu jednokierunkowym . B
   • 3111 Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? B
   • 3142 Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? B
   • 3115 Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? B
   • 3130 Czy masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz, jeśli zamierzasz jechać przez to skrzyżowanie na wprost? B
   • 3108 Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego? B
   • 3110 Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? B
   • 3113 Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? B
   • 3139 Czy na tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo? B
  10. Wjazd i zjazd ze skrzyżowania B (EX: 4, Q: 3)
   • 783 Zbliżanie się do skrzyżowania . B
   • 784 Oznakowanie pasów ruchu . B
   • 785 Linia warunkowego zatrzymania P-13 . B
   • 786 Linia bezwzględnego zatrzymania P-12 . B
   • 3051 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? B
   • 3042 Czy w tej sytuacji, jeżeli zajdzie konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, możesz zatrzymać pojazd w dowolnym miejscu? B
   • 2981 Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu? B
 5. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 2
  1. Zmiana pasa ruchu B (EX: 6, Q: 9)
   • 869 Linie wyznaczające pasy ruchu . B
   • 870 Zmiana pasa ruchu . B
   • 871 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . B
   • 872 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . B
   • 873 Sygnalizowanie zmiany pasa ruchu . B
   • 874 Zmiana pasa ruchu spowodowana zwężeniem jezdni . B
   • 3094 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo najechać na linię ciągłą? B
   • 3098 Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy? B
   • 3096 Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, aby kontynuować jazdę prosto? B
   • 3140 Czy zmieniając pas ruchu z lewego na środkowy, miałeś pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony? B
   • 3097 Czy w tej sytuacji, jadąc środkowym pasem ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony? B
   • 3101 Czy w widocznej sytuacji konieczne jest włączenie kierunkowskazu w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu? B
   • 4518 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tzw. "korytarz życia" ? B
   • 4526 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2? B
   • 4523 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdem nr 3? B
  2. Omijanie B (EX: 7, Q: 8)
   • 704 Omijanie - definicja . B
   • 705 Bezpieczny odstęp podczas omijania . B
   • 706 Omijanie pojazdu skręcającego w lewo . B
   • 707 Omijanie podczas mgły . B
   • 708 Omijanie samochodu nauki jazdy . B
   • 709 Zasady omijania pojazdu . B
   • 710 Omijanie w okolicy przejazdu kolejowego . B
   • 3237 Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu? B
   • 3238 Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego? B
   • 3273 Czy przejeżdżając obok rowerzysty wykonujesz manewr wymijania? B
   • 3272 Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok stojącego pojazdu wykonujesz manewr wymijania? B
   • 3251 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? B
   • 3281 Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok stojącego pojazdu komunikacji miejskiej wykonujesz manewr omijania? B
   • 3243 Czy postąpisz właściwie, jeśli z prawej strony ominiesz poprzedzający pojazd ? B
   • 3249 Czy prawidłowo omijasz poprzedzający pojazd? B
  3. Wymijanie B (EX: 4, Q: 3)
   • 711 Wymijanie . B
   • 712 Bezpieczny odstęp przy wymijaniu . B
   • 713 Wymijanie samochodu nauki jazdy . B
   • 714 Wymijanie pojazdu na wąskiej drodze . B
   • 3268 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wymijania? B
   • 3283 Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu? B
   • 3261 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania? B
  4. Wyprzedzanie B (EX: 20, Q: 16)
   • 625 Wyprzedzanie . B
   • 626 Widoczność podczas wyprzedzania . B
   • 627 Obserwacja sytuacji za pojazdem podczas wyprzedzania . B
   • 628 Obserwacja sytuacji przed pojazdem podczas wyprzedzania . B
   • 629 Szczególna ostrożność podczas wyprzedzania . B
   • 631 Wyprzedzanie roweru . B
   • 632 Wyprzedzanie z lewej strony . B
   • 633 Wyprzedzanie pojazdu szynowego . B
   • 634 Wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo . B
   • 635 Kierowanie pojazdem wyprzedzanym . B
   • 636 Wyprzedzanie z prawej strony na drodze jednokierunkowej . B
   • 637 Wyprzedzanie z prawej strony - obszar zabudowany . B
   • 638 Wyprzedzanie z prawej strony poza obszarem zabudowanym . B
   • 639 Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia . B
   • 640 Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi . B
   • 641 Wyprzedzanie na skrzyżowaniu . B
   • 642 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . B
   • 643 Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów . B
   • 644 Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym . B
   • 645 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego . B
   • 1294 Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? B
   • 3190 Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? B
   • 3201 Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? B
   • 3159 Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie? B
   • 3156 Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? B
   • 3228 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? B
   • 3194 Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać? B
   • 3218 Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? B
   • 3199 Czy w widocznej sytuacji masz prawo wyprzedzić na skrzyżowaniu pojazd poprzedzający ? B
   • 3227 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą? B
   • 3232 Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać? B
   • 3202 Czy wyprzedzanie jest zabronione na każdym przejściu dla pieszych? B
   • 3212 Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? B
   • 3182 Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? B
   • 3231 Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? B
   • 3168 Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? B
  5. Zatrzymanie B (EX: 23, Q: 8)
   • 646 Zatrzymanie pojazdu . B
   • 647 Zatrzymanie i postój . B
   • 648 Zatrzymanie pojazdu przy krawędzi jezdni . B
   • 649 Zatrzymanie przy chodniku . B
   • 650 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu kolejowego . B
   • 651 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu tramwajowego . B
   • 652 Zatrzymanie w pobliżu skrzyżowania . B
   • 653 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . B
   • 654 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . B
   • 655 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu dla rowerzystów . B
   • 656 Tunel . B
   • 657 Most . B
   • 658 Wiadukt . B
   • 659 Linia ciągła . B
   • 661 Linia ciągła wyznaczająca krawędź jezdni . B
   • 660 Linia przerywana . B
   • 662 Zatrzymanie w pobliżu znaków drogowych . B
   • 663 Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni . B
   • 664 Pas zielony między jezdniami . B
   • 665 Zatrzymanie w pobliżu przystanku autobusowego . B
   • 666 Zatrzymanie w pobliżu zatoki przystankowej . B
   • 667 Zatrzymanie w pobliżu krańców wysepki . B
   • 668 Droga dla rowerów . B
   • 3022 Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? B
   • 2982 Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? B
   • 3029 Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? B
   • 3044 Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? B
   • 3025 Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? B
   • 3056 Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym? B
   • 3015 Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd za znakiem w celu wysadzenia pasażera? B
   • 2998 Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni? B
  6. Postój B (EX: 11, Q: 5)
   • 669 Postój pojazdu . B
   • 670 Widoczność pojazdu . B
   • 671 Postój na chodniku . B
   • 672 Postój w pobliżu wjazdu do bramy . B
   • 673 Miejsce postoju . B
   • 674 Postój w pobliżu przejazdu kolejowego . B
   • 675 Postoju w strefie zamieszkania . B
   • 676 Postój na obszarze zabudowanym . B
   • 677 Autostrada lub droga ekspresowa . B
   • 678 Unieruchomienie pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego . B
   • 679 Zabezpieczenie pojazdu . B
   • 2985 Czy zatrzymując pojazd na chodniku, musisz zapewnić pieszym przejście o szerokości co najmniej 2,5 m? B
   • 2986 Czy możesz zatrzymać pojazd na chodniku zostawiając przejście o szerokości 2 m, jeśli utrudni to ruch pieszym? B
   • 3011 Czy za widocznymi znakami zakazu dozwolony jest postój pojazdu silnikowego na chodniku? B
   • 2975 Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ? B
   • 2980 Czy wolno Ci zaparkować pojazd na chodniku o szerokości większej niż 1,5 metra tak, aby nie utrudniał ruchu pieszym? B
  7. Cofanie B (EX: 5, Q: 6)
   • 680 Cofanie . B
   • 681 Most i wiadukt . B
   • 682 Autostrada i droga ekspresowa . B
   • 683 Tunel . B
   • 684 Ustąpienie pierwszeństwa podczas cofania . B
   • 3277 Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej? B
   • 3256 Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej? B
   • 3255 Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione? B
   • 3284 Czy cofanie na drogę dwukierunkową jest zabronione? B
   • 3257 Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności? B
   • 3260 Czy na drodze za tym znakiem masz prawo wykonać manewr cofania? B
  8. Zachowanie wobec pieszego B (EX: 9, Q: 6)
   • 685 Przejście dla pieszych . B
   • 686 Skręcanie w drogę poprzeczną . B
   • 687 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . B
   • 688 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . B
   • 689 Zachowanie w okolicy przejścia dla pieszych . B
   • 690 Chodnik . B
   • 691 Przejeżdżanie przez chodnik lub drogę dla pieszych . B
   • 692 Jazdy po placu a pierwszeństwo pieszych . B
   • 693 Strefa zamieszkania . B
   • 3478 Czy w przedstawionej sytuacji sygnał zielony zwalnia Cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych? B
   • 3472 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? B
   • 3457 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który zamierza wejść na jezdnię? B
   • 3477 Czy w strefie zamieszkania piesi idący jezdnią są obowiązani iść obok siebie? B
   • 3446 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych? B
   • 3481 Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? B
  9. Zachowanie wobec rowerzysty B (EX: 10, Q: 7)
   • 698 Definicja drogi dla rowerów . B
   • 699 Definicja pasa ruchu dla rowerów . B
   • 694 Przejazd dla rowerzystów . B
   • 695 Skręcanie w drogę poprzeczną . B
   • 696 Drogę dla rowerów . B
   • 697 Wyprzedzanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów . B
   • 700 Definicja przejazdu dla rowerzystów . B
   • 701 Wyprzedzanie przez kierującego rowerem . B
   • 702 Wyprzedzanie pojazdów silnikowych . B
   • 703 Bezpieczny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty . B
   • 3487 Czy wyprzedzenie rowerzysty w tej sytuacji jest zabronione? B
   • 3518 Czy podczas wyprzedzania rowerzysty, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, poza obszarem zabudowanym, powinieneś używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych? B
   • 3499 Czy w tej sytuacji, powstrzymanie się od wyprzedzenia rowerzysty jest prawidłowe? B
   • 3492 Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m? B
   • 3490 Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? B
   • 3526 Czy w przedstawionej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania rowerzysty? B
   • 3509 Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? B
  10. Zachowanie wobec dzieci B (EX: 6, Q: 3)
   • 875 Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych . B
   • 876 Oznakowanie przejścia dla pieszych . B
   • 877 Kierujący autobusem szkolnym . B
   • 878 Miejsce postoju autobusu szkolnego . B
   • 879 Miejsce postoju autobusu szkolnego . B
   • 880 Oznakowanie autobusu szkolnego . B
   • 3515 Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni? B
   • 3502 Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? B
   • 3517 Czy w tej sytuacji, powinieneś wziąć pod uwagę możliwość wtargnięcia pieszych na jezdnię? B
  11. Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się B (EX: 3, Q: 3)
   • 881 Przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej . B
   • 882 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . B
   • 883 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . B
   • 3460 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? B
   • 3468 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię? B
   • 3436 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? B
  12. Zachowanie na przejazdach kolejowych B (EX: 17, Q: 7)
   • 884 Zbliżanie się do przejazdu kolejowego . B
   • 885 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . B
   • 886 Zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór . B
   • 887 Brak miejsca do kontynuowania jazdy za przejazdem . B
   • 888 Wyprzedzanie . B
   • 889 Omijanie . B
   • 890 Unieruchomienie pojazdu na przejeździe kolejowym . B
   • 891 Pojazd o długości przekraczającej 10 m na przejeździe kolejowym . B
   • 892 Krzyż św. Andrzeja . B
   • 893 Krzyż św. Andrzeja . B
   • 894 Przejazd kolejowy z zaporami . B
   • 895 Przejazd kolejowy bez zapór . B
   • 896 Znaki informujące o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego . B
   • 900 Oznakowanie przejazdu kolejowego . B
   • 897 STOP . B
   • 898 Sygnał dźwiękowy . B
   • 899 Sygnał czerwony . B
   • 3581 Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP? B
   • 3535 Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? B
   • 3534 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? B
   • 3566 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy z zachowaniem szczególnej ostrożności? B
   • 3576 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy dopiero po upewnieniu, że nie zbliża się pojazd szynowy? B
   • 3563 Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór? B
   • 3565 Czy przejeżdżając przez przejazd kolejowy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem szynowym? B
  13. Zachowanie na przejazdach tramwajowych B (EX: 10, Q: 3)
   • 901 Wjazd na tory tramwajowe . B
   • 902 Przejazd przez tory tramwajowe . B
   • 903 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . B
   • 904 Linia tramwajowa przecinająca drogę . B
   • 905 Miejsce do kontynuowania jazdy za przejazdem tramwajowym . B
   • 906 Pierwszeństwo pojazdów szynowych . B
   • 907 Znak Tramwaj . B
   • 908 Tory pojazdów szynowych przecinają drogę . B
   • 909 Pojazd szynowy wyjeżdżający z zajezdni . B
   • 910 Pojazd szynowy wjeżdżający do zajezdni . B
   • 3579 Czy widoczny znak ostrzega Cię, że zbliżasz się do przejazdu przez tory tramwajowe? B
   • 3571 Czy na jezdni jednokierunkowej dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu szynowego z jego lewej strony? B
   • 3531 Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? B
  14. Miejsca przystanków komunikacji publicznej B (EX: 3, Q: 3)
   • 787 Przystanek . B
   • 788 Oznaczony przystanek tramwajowy . B
   • 789 Przystanek nie wyposażony w wysepkę dla pasażerów . B
   • 2941 Czy w tej sytuacji, jadąc poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek ułatwić autobusowi włączenie się do ruchu? B
   • 2944 Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? B
   • 2929 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? B
  15. Dopuszczalne prędkości B (EX: 9, Q: 4)
   • 715 Obszar zabudowany . B
   • 716 Obszar zabudowany . B
   • 717 Autostrada . B
   • 718 Droga ekspresowa . B
   • 719 Droga ekspresowa . B
   • 720 Droga poza obszarem zabudowanym . B
   • 721 Holowanie . B
   • 722 Ograniczenie prędkości . B
   • 1158 Bezpieczna prędkość . B
   • 1262 Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? B
   • 1270 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 t, na drodze ekspresowej jednojezdniowej? B
   • 1265 Jakiej prędkości nie możesz przekraczać na obszarze zabudowanym, holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy? B
   • 1272 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? B
  16. Jazda na suwak B (EX: 3, Q: 14)
   • 1162 Wyjaśnienie zasady "jazdy na suwak". . B
   • 1163 Jazda na suwak na drodze o więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku . B
   • 1164 Jazda na suwak o więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku . B
   • 4545 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? B
   • 4544 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu ? B
   • 4543 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać w prawo ? B
   • 4542 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? B
   • 4541 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? B
   • 4537 Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ? B
   • 4536 Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą? B
   • 4535 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? B
   • 4547 Czy kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nr 2? B
   • 4548 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu kierującemu pojazdem nr 2? B
   • 4546 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi Tobie zmianę pasa ruchu? B
   • 4555 Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? B
   • 4556 Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. "jazdę na suwak", gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ? B
   • 4554 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? B
  17. Korytarz życia B (EX: 3, Q: 7)
   • 1159 Jak poprawnie uformować "korytarz życia"? . B
   • 1160 Korytarz życia na jezdni z dwoma pasami ruchu. . B
   • 1161 Korytarz życia na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu. . B
   • 4540 Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? B
   • 4539 Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony "korytarz życia"? B
   • 4538 Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego? B
   • 4549 Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. "korytarz życia"? B
   • 4551 Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? B
   • 4550 Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ? B
   • 4552 Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? B
 6. Znaki drogowe
  1. Znaki ostrzegawcze B (EX: 42, Q: 21)
   • 623 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo . B
   • 624 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo . B
   • 836 A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo . B
   • 925 A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo . B
   • 926 A-5 Skrzyżowanie dróg . B
   • 927 A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach . B
   • 928 A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie . B
   • 929 A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie . B
   • 930 A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony . B
   • 931 A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony . B
   • 932 A-7 Ustąp pierwszeństwa . B
   • 933 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . B
   • 934 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami . B
   • 935 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór . B
   • 936 A-11 Nierówna droga . B
   • 937 A-11a Próg zwalniający . B
   • 938 A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne . B
   • 939 A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne . B
   • 940 A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne . B
   • 941 A-13 Ruchomy most . B
   • 942 A-14 Roboty drogowe . B
   • 944 A-15 Śliska jezdnia . B
   • 945 A-16 Przejście dla pieszych . B
   • 946 A-17 Dzieci . B
   • 947 A-18a Zwierzęta gospodarskie . B
   • 949 A-19 Boczny wiatr . B
   • 950 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym . B
   • 953 A-23 Stromy podjazd . B
   • 954 A-24 Rowerzyści . B
   • 955 A-25 Spadające odłamki skalne . B
   • 948 A-18b Zwierzęta dzikie . B
   • 951 A-21 Tramwaj . B
   • 952 A-22 Niebezpieczny zjazd . B
   • 956 A-26 Lotnisko . B
   • 957 A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki . B
   • 958 A-28 Sypki żwir . B
   • 959 A-29 Sygnały świetlne . B
   • 960 A-30 Inne niebezpieczeństwo . B
   • 961 A-31 Niebezpieczne pobocze . B
   • 962 A-32 Oszronienie jezdni . B
   • 963 A-33 Zator drogowy . B
   • 964 A-34 Wypadek drogowy . B
   • 2172 Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? B
   • 2174 Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? B
   • 2171 Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? B
   • 2155 Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? B
   • 2151 Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? B
   • 2178 Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany, że zbliżasz się do przejścia dla pieszych? B
   • 2184 Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? B
   • 2175 Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi? B
   • 2177 Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu? B
   • 2173 Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór? B
   • 2190 Czy w przedstawionej sytuacji widoczny znak ostrzega o częstych opadach śniegu na odcinku 2 kilometrów? B
   • 2111 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? B
   • 2185 Czy w tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony? B
   • 2186 Czy w tej sytuacji, po przejechaniu 80 m, należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną? B
   • 2187 Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? B
   • 2168 Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego? B
   • 2179 Czy jadąc na wprost zbliżysz się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy? B
   • 2180 Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego z zaporami? B
   • 2182 Czy widoczne oznakowanie ostrzega o przejeździe kolejowym z zaporami? B
   • 2118 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? B
   • 2122 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony? B
  2. Znaki zakazu B (EX: 45, Q: 11)
   • 965 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach . B
   • 966 B-2 Zakaz wjazdu . B
   • 967 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych . B
   • 968 B-3a Zakaz wjazdu autobusów . B
   • 969 B-4 Zakaz wjazdu motocykli . B
   • 970 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych . B
   • 971 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych . B
   • 972 B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą . B
   • 973 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych . B
   • 974 B-9 Zakaz wjazdu rowerów . B
   • 975 B-10 Zakaz wjazdu motorowerów . B
   • 976 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych . B
   • 977 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych . B
   • 978 B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi . B
   • 979 B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . B
   • 980 B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę . B
   • 981 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m . B
   • 982 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m . B
   • 983 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m . B
   • 984 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t . B
   • 985 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t . B
   • 986 B-20 STOP . B
   • 987 B-21 Zakaz skręcania w lewo . B
   • 988 B-22 Zakaz skręcania w prawo . B
   • 989 B-23 Zakaz zawracania . B
   • 990 B-24 Koniec zakazu zawracania . B
   • 991 B-25 Zakaz wyprzedzania . B
   • 992 B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe . B
   • 993 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania . B
   • 994 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe . B
   • 995 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych . B
   • 996 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych . B
   • 997 B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka . B
   • 1001 B-35 Zakaz postoju . B
   • 998 B-32 Stój - kontrola celna . B
   • 999 B-33 Ograniczenie prędkości . B
   • 1000 B-34 Koniec ograniczenia prędkości . B
   • 1002 B-36 Zakaz zatrzymywania się . B
   • 1003 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste . B
   • 1004 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste . B
   • 1005 B-39 Strefa ograniczonego postoju . B
   • 1007 B-41 Zakaz ruchu pieszych . B
   • 1008 B-42 Koniec zakazów . B
   • 1009 B-43 Strefa ograniczonej prędkości . B
   • 1010 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości . B
   • 2280 Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? B
   • 2216 Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? B
   • 2278 Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje za najbliższym skrzyżowaniem? B
   • 2275 Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa, powinno nastąpić każdorazowo przed znakiem „STOP”? B
   • 2320 Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? B
   • 2253 Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania? B
   • 2279 Czy zakaz wyrażony tym znakiem pionowym zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? B
   • 2283 Czy w tej sytuacji zamierzając kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem „STOP”? B
   • 2267 Czy ten znak informuje o prędkości minimalnej, z jaką masz prawo się poruszać? B
   • 2294 Czy widoczny znak zakazu zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu? B
   • 2315 Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? B
  3. Znaki nakazu B (EX: 20, Q: 4)
   • 1011 C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem . B
   • 1012 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem . B
   • 1013 C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem . B
   • 1014 C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem . B
   • 1015 C-5 Nakaz jazdy prosto . B
   • 1016 C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo . B
   • 1017 C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo . B
   • 1018 C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo . B
   • 1019 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku . B
   • 1020 C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku . B
   • 1021 C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku . B
   • 1022 C-12 Ruch okrężny . B
   • 1023 C-13 Droga dla rowerów . B
   • 1024 C-13a Koniec drogi dla rowerów . B
   • 1025 C-14 Prędkość minimalna . B
   • 1026 C-15 Koniec minimalnej prędkości . B
   • 1027 C-16 Droga dla pieszych . B
   • 1028 C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . B
   • 1029 C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . B
   • 1030 C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . B
   • 2270 Czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową? B
   • 2285 Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zjechania na sąsiedni pas ruchu znajdujący się z prawej strony? B
   • 2296 Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? B
   • 2274 Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie? B
  4. Znaki informacyjne B (EX: 58, Q: 4)
   • 1031 D-1 Droga z pierwszeństwem . B
   • 1032 D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem . B
   • 1033 D-3 Droga jednokierunkowa . B
   • 1034 D-4a Droga bez przejazdu . B
   • 1036 D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni . B
   • 1037 D-6 Przejście dla pieszych . B
   • 1038 D-6a Przejazd dla rowerów . B
   • 1039 D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów . B
   • 1040 D-7 Droga ekspresowa . B
   • 1041 D-8 Koniec drogi ekspresowej . B
   • 1042 D-9 Autostrada . B
   • 1043 D-10 Koniec autostrady . B
   • 1044 D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów . B
   • 1045 D-12 Pas ruchu dla autobusów . B
   • 1046 D-13 Początek pasa ruchu powolnego . B
   • 1047 D-13a Początek pasa ruchu . B
   • 1048 D-14 Koniec pasa ruchu . B
   • 1049 D-15 Przystanek autobusowy . B
   • 1050 D-16 Przystanek trolejbusowy . B
   • 1051 D-17 Przystanek tramwajowy . B
   • 1052 D-18 Parking . B
   • 1053 D-18a Parking - miejsce zastrzeżone . B
   • 1054 D-18b Parking zadaszony . B
   • 1055 D-19 Postój taksówek . B
   • 1056 D-20 Koniec postoju taksówek . B
   • 1057 D-21 Szpital . B
   • 1058 D-21a Policja . B
   • 1059 D-22 Punkt opatrunkowy . B
   • 1060 D-23 Stacja paliwowa . B
   • 1061 D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów . B
   • 1062 D-24 Telefon . B
   • 1063 D-25 Poczta . B
   • 1064 D-26 Stacja obsługi technicznej . B
   • 1065 D-26a Wulkanizacja . B
   • 1069 D-27 Bufet lub kawiarnia . B
   • 1070 D-28 Restauracja . B
   • 1071 D-29 Hotel (motel) . B
   • 1072 D-30 Obozowisko (camping) . B
   • 1073 D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych . B
   • 1074 D-32 Pole biwakowe . B
   • 1075 D-33 Schronisko młodzieżowe . B
   • 1076 D-34 Punkt informacji turystycznej . B
   • 1077 D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym . B
   • 1078 D-35 Przejście podziemne dla pieszych . B
   • 1079 D-35a Schody ruchome w dół . B
   • 1080 D-36 Przejście nadziemne dla pieszych . B
   • 1081 D-36a Schody ruchome w górę . B
   • 1082 D-37 Tunel . B
   • 1083 D-38 Koniec tunelu . B
   • 1084 D-39 Dopuszczalne prędkości . B
   • 1085 D-40 Strefa zamieszkania . B
   • 1086 D-41 Koniec strefy zamieszkania . B
   • 1087 D-42 Obszar zabudowany . B
   • 1088 D-43 Koniec obszaru zabudowanego . B
   • 1089 D-44 Strefa parkowania . B
   • 1090 D-45 Koniec strefy parkowania . B
   • 1092 D-47 Koniec drogi wewnętrznej . B
   • 1091 D-46 Droga wewnętrzna . B
   • 2368 Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? B
   • 2401 Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym, masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? B
   • 2352 Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? B
   • 2342 Czy w tej sytuacji jesteś informowany o początku drogi z pierwszeństwem przejazdu? B
  5. Znaki kierunku i miejscowości B (EX: 7, Q: 2)
   • 1093 E-1 Tablica przeddrogowskazowa . B
   • 1094 E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni . B
   • 1095 E-15a Numer drogi krajowej . B
   • 1096 E-15b Numer drogi wojewódzkiej . B
   • 1097 E-15c Numer autostrady . B
   • 1099 E-17a Miejscowość . B
   • 1100 E-18a Koniec miejscowości . B
   • 2333 Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego? B
   • 2391 Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych? B
  6. Znak uzupełniające B (EX: 7, Q: 4)
   • 1101 F-1 Przejście graniczne . B
   • 1102 F-6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem . B
   • 1103 F-10 Kierunki na pasach ruchu . B
   • 1104 F-11 Kierunki na pasie ruchu . B
   • 1105 F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem . B
   • 1106 F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania . B
   • 1107 F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej . B
   • 2388 Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową? B
   • 2392 Czy w przedstawionej sytuacji, po skręcie w prawo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? B
   • 2393 Czy tabliczka umieszczona pod znakiem informacyjnym wskazuje, że po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? B
   • 2380 Czy umieszczona pod widocznym znakiem tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie? B
  7. Znaki drogowe poziome B (EX: 28, Q: 10)
   • 1108 P-1 Linia pojedyncza przerywana . B
   • 1109 P-2 Linia pojedyncza ciągła . B
   • 1110 P-3 Linia jednostronnie przekraczalna . B
   • 1111 P-4 Linia podwójna ciągła . B
   • 1112 P-5 Linia podwójna przerywana . B
   • 1113 P-6 Linia ostrzegawcza . B
   • 1114 P-7a Linia krawędziowa przerywana . B
   • 1115 P-7b Linia krawędziowa ciągła . B
   • 1116 P-8a Strzałka kierunkowa na wprost . B
   • 1117 P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania . B
   • 1118 P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania . B
   • 1119 P-9 Strzałka naprowadzająca . B
   • 1120 P-10 Przejście dla pieszych . B
   • 1121 P-11 Przejazd dla rowerzystów . B
   • 1122 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop . B
   • 1123 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów . B
   • 1124 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów . B
   • 1125 P-15 Trójkąt podporządkowania . B
   • 1126 P-16 Napis STOP . B
   • 1127 P-17 Linia przystankowa . B
   • 1128 P-18 Stanowisko postojowe . B
   • 1129 P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy . B
   • 1130 P-20 "Koperta" . B
   • 1131 P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu . B
   • 1132 P-22 Napis "BUS" . B
   • 1133 P-23 "Rower" . B
   • 1134 P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej . B
   • 1135 P-25 Próg zwalniający . B
   • 2540 Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? B
   • 2473 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni? B
   • 2472 Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? B
   • 2535 Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie? B
   • 2537 Czy możesz kontynuować jazdę na wprost przez linię przystankową? B
   • 2482 Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku? B
   • 2541 Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? B
   • 2532 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu? B
   • 2471 Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? B
   • 2481 Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? B
 7. Używanie pojazdu
  1. Używanie świateł zewnętrznych B (EX: 12, Q: 8)
   • 30 Światła mijania . B
   • 32 Używanie świateł mijania . B
   • 33 Światła do jazdy dziennej . B
   • 34 Światła do jazdy dziennej . B
   • 35 Światła drogowe . B
   • 36 Używanie świateł drogowych . B
   • 37 Światła pozycyjne . B
   • 38 Światła przeciwmgłowe . B
   • 39 Światła przeciwmgłowe na drodze krętej . B
   • 40 Światła przeciwmgłowe . B
   • 41 W warunkach niedostatecznej widoczności . B
   • 42 Używanie świateł pojazdu podczas zatrzymania lub postoju . B
   • 3291 Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania? B
   • 3336 Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 m? B
   • 3293 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci poruszać się z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi? B
   • 3337 Czy w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanych mgłą w pojeździe silnikowym mogą być włączone tylko światła przeciwmgłowe przednie? B
   • 3342 Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno Ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? B
   • 3315 Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym ("korku"), pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? B
   • 3302 Czy w tej sytuacji po wyminięciu pojazdu masz prawo zmienić światła mijania na drogowe? B
   • 3303 Czy w tej sytuacji, kierując pojazdem samochodowym, wolno Ci używac wyłącznie świateł pozycyjnych?. B
  2. Używanie sygnałów pojazdu B (EX: 4, Q: 7)
   • 43 Sygnał dźwiękowy . B
   • 44 Sygnał dźwiękowy jako ostrzeżenie o niebezpieczeństwie . B
   • 45 Nadużywanie sygnału dźwiękowego . B
   • 46 Sygnał dźwiękowy na obszarze zabudowanym . B
   • 3292 Czy wyprzedzając masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, jeżeli widoczny pojazd rozpocznie zmianę pasa ruchu? B
   • 3322 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? B
   • 3288 Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego? B
   • 3290 Czy w tej sytuacji dozwolone jest użycie sygnału dźwiękowego? B
   • 3323 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? B
   • 3289 Czy w tej sytuacji masz prawo kilkukrotnie użyć sygnału dźwiękowego, zamiast zatrzymać pojazd? B
   • 3327 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? B
  3. Przygotowanie pojazdu do jazdy B (EX: 6, Q: 9)
   • 47 Kolejność czynności po zajęciu miejsca za kierownicą . B
   • 153 Kolejność czynności po zajęciu miejsca za kierownicą . B
   • 48 Właściwe ustawienie fotela . B
   • 49 Właściwe ustawienie lusterek . B
   • 50 Zapięcie pasów bezpieczeństwa . B
   • 51 Ustawienie zagłówka . B
   • 1284 Jak powinien być ustawiony zagłówek? B
   • 1283 W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie? B
   • 1275 Które z wymienionych elementów stanowią obowiązkowe wyposażenie poruszającego się po drodze samochodu osobowego z przyczepą lekką? B
   • 1276 Z jakim układem samochodu osobowego współpracuje system przeciwblokujący "ABS"? B
   • 1279 Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? B
   • 1417 Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem? B
   • 1407 W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? B
   • 1419 Co widzi kierujący w dobrze ustawionym lusterku zewnętrznym samochodu osobowego? B
   • 1408 Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? B
  4. Wysiadanie z pojazdu, Zabezpieczenie pojazdu B (EX: 3, Q: 8)
   • 52 Otwieranie drzwi pojazdu . B
   • 53 Zabezpieczenie pojazdu . B
   • 54 Oddalanie się od pojazdu podczas pracy silnika . B
   • 1439 Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? B
   • 3385 Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd przed jego opuszczeniem? B
   • 3382 Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? B
   • 1278 Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? B
   • 3386 Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd na czas postoju? B
   • 3424 Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? B
   • 1288 Jaką funkcję spełniają poduszki powietrzne? B
   • 3374 Czy wolno Ci wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? B
  5. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem B (EX: 4, Q: 3)
   • 55 Trójkąt ostrzegawczy . B
   • 56 Gaśnica . B
   • 57 Poduszka powietrzna . B
   • 154 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem . B
   • 1274 Jakie jest przeznaczenie trójkąta, który stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego? B
   • 1445 Jaki jest cel stosowania systemu ABS w samochodzie osobowym? B
   • 1288 Jaką funkcję spełniają poduszki powietrzne? B
  6. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące pojazdu B (EX: 3, Q: 5)
   • 58 Ogumienie samochodu . B
   • 59 Oznaczenie opon . B
   • 60 Amortyzator . B
   • 1463 Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? B
   • 1440 Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? B
   • 1442 Czy w każdym reflektorze samochodu osobowego wolno Ci zamiast żarówki halogenowej wykorzystywać lampę ksenonową? B
   • 1438 Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy? B
   • 1466 Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? B
  7. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku B (EX: 8, Q: 4)
   • 61 Ładunek a dopuszczalna masa całkowita lub dopuszczalna ładowność pojazdu . B
   • 62 Umieszczenie ładunku na pojeździe . B
   • 63 Ładunek a stateczność pojazdu . B
   • 64 Ładunek a kierowanie pojazdem . B
   • 65 Umieszczenie ładunku a widoczność . B
   • 66 Zabezpieczenie ładunku . B
   • 67 Mocowanie ładunku . B
   • 68 Ładunek sypki . B
   • 1429 Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? B
   • 1430 W jaki sposób powinieneś przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? B
   • 1458 Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym? B
   • 1471 Jakiej barwy chorągiewką wolno Ci oznaczyć ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego? B
  8. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób B (EX: 5, Q: 3)
   • 69 Liczba przewożonych osób . B
   • 70 Zachowanie pojazdu przewożącego pasażerów . B
   • 71 Fotelik samochodowy . B
   • 72 Fotelik ochronny dziecka a poduszka powietrzna . B
   • 73 Przewożenie dziecka . B
   • 1457 Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? B
   • 1455 Jaki jest właściwy sposób przewożenia noworodka samochodem osobowym? B
   • 1454 Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? B
  9. Holowanie B (EX: 3, Q: 5)
   • 74 Holowanie definicja . B
   • 75 Prędkość pojazdu holującego . B
   • 76 Sytuacje w których holowanie jest zabronione . B
   • 1426 Czy podczas holowania motocykla powinny być sprawne w nim dwa układy hamulcowe? B
   • 1424 Czy dopuszczalne jest holowanie samochodem osobowym na autostradzie do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych? B
   • 1475 Jak masz obowiązek oznakować holowany samochód osobowy? B
   • 1425 Czy dopuszczalne jest holowanie za pomocą połączenia sztywnego pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym? B
   • 1473 Na której z tych dróg nie masz prawa holować samochodem osobowym innego pojazdu? B
 8. Kierowca
  1. Wymagne dokumenty B (EX: 3, Q: 8)
   • 77 Prawo jazdy . B
   • 78 Dowód rejestracyjny . B
   • 79 Międzynarodowe prawo jazdy . B
   • 1508 Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata? B
   • 1515 Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? B
   • 1501 Czy jako właściciel pojazdu masz obowiązek wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie? B
   • 1504 Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką? B
   • 1479 W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego? B
   • 1510 Czy masz prawo kierować pojazdem, jeśli Twoje prawo jazdy jest nieważne? B
   • 1480 Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? B
   • 1483 Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym? B
  2. Ubezpieczenia B (EX: 3, Q: 1)
   • 80 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC . B
   • 81 Ubezpieczenie NW . B
   • 82 Ubezpieczenie AC . B
   • 1478 Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie, kierując samochodem osobowym? B
  3. Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu B (EX: 7, Q: 5)
   • 83 Obowiązki właściciela pojazdu przy rejestracji pojazdu . B
   • 84 Badania techniczne . B
   • 85 Dopuszczenie pojazdów do ruchu . B
   • 86 Stacje kontroli pojazdów . B
   • 87 Dodatkowe badania okresowe . B
   • 88 Tablica rejestracyjne . B
   • 89 Postępowanie w przypadku zniszczeniu lub zgubieniu tablic rejestracyjnych . B
   • 1517 Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką? B
   • 1490 W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej 500 kg? B
   • 1506 Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest: B
   • 1482 W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego? B
   • 1503 Czy wolno Ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany? B
 9. Technika kierowania pojazdem
  1. Odstępy i hamowanie pojazdu B (EX: 12, Q: 7)
   • 96 Zmniejszenie prędkości jazdy . B
   • 97 Zatrzymanie pojazdu . B
   • 98 Droga zatrzymania pojazdu . B
   • 99 Droga zatrzymania . B
   • 155 Droga zatrzymania . B
   • 156 Droga hamowania . B
   • 100 Droga hamowania . B
   • 101 Czas reakcji . B
   • 102 Czas rzeczywistego hamowania . B
   • 103 Odskok pedału hamulca do dołu . B
   • 104 Czynniki wpływające na drogę hamowania . B
   • 105 Bezpieczny odstęp . B
   • 1295 Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? B
   • 1296 Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? B
   • 1297 Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? B
   • 1298 Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania? B
   • 1299 Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania? B
   • 1300 Jak zmienia się droga hamowania pojazdu zależnie od wzrostu prędkości? B
   • 1301 Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych? B
  2. Ruszanie i technika pokonywania zakrętów B (EX: 6, Q: 9)
   • 90 Technika jazdy - ruszanie . B
   • 91 Ruszanie z użyciem hamulca pomocniczego . B
   • 92 Zasady pokonywania zakrętu w lewo . B
   • 93 Zasady pokonywania zakrętu w prawo . B
   • 94 Dobór prędkości przed wejściem w zakręt . B
   • 95 Jazda podczas opadów śniegu . B
   • 1403 Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? B
   • 1401 W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności? B
   • 1392 Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia „ekonomiczna jazda samochodem”? B
   • 1404 Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? B
   • 1405 Jak powinieneś postąpić, aby rozpędzić samochód osobowy na płaskim odcinku drogi? B
   • 1391 Jaki tor jazdy powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo? B
   • 1393 Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia „ekonomiczna jazda samochodem”? B
   • 1395 W jaki sposób można ułatwić sobie wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu? B
   • 1396 Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? B
  3. Spostrzegania i ocena sytuacji B (EX: 5, Q: 3)
   • 106 Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo ruchu drogowego . B
   • 107 Wpływ środków działających podobnie do alkoholu na bezpieczeństwo ruchu drogowego . B
   • 108 Wahania stanu emocjonalnego i wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego . B
   • 109 Zagrożenia w ruchu drogowym . B
   • 110 Opóźniona reakcja kierującego pojazdem . B
   • 3655 Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze? B
   • 3656 Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności? B
   • 3657 Czy spożycie amfetaminy może zwiększać skłonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań? B
 10. Warunki drogowe
  1. Czynniki ryzyka związane z warunkami pogodowymi B (EX: 3, Q: 8)
   • 111 Deszcz . B
   • 112 Mgła . B
   • 113 Opady śniegu . B
   • 1344 Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? B
   • 1343 Która z tych czynności zwiększy bezpieczeństwo jazdy, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły ograniczającej widoczność do 40 metrów? B
   • 1352 W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwmgłowe? B
   • 1356 Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe? B
   • 1342 Jak należy zachować się podczas wymijania samochodem osobowym w nocy innego pojazdu? B
   • 1337 Którą z wymienionych czynności należy wykonać, kierując samochodem osobowym w nocy podczas mgły? B
   • 1363 W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska? B
   • 1360 Czy rzeźba terenu jest czynnikiem, który powinieneś brać pod uwagę dobierając prędkość jazdy na drodze? B
  2. Warunki jazdy w porze dnia i nocy B (EX: 2, Q: 4)
   • 114 Warunki jazdy w porze dnia . B
   • 115 Jazda w ruchu drogowym po zmierzchu . B
   • 1355 Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? B
   • 1339 Kierujesz samochodem. Jak powinieneś się zachować w czasie wymijania pojazdu nocą? B
   • 1351 Czy podczas wymijania w nocy innego pojazdu oświetlającego drogę swoimi światłami możesz nie dostrzegać przeszkód na jezdni? B
   • 1353 Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę? B
  3. Różne pola widzenia kierowców B (EX: 6, Q: 11)
   • 116 Pole widzenia . B
   • 117 Pole widzenia . B
   • 118 Przejrzystość szyb . B
   • 119 Pole widzenia - czynniki wpływające . B
   • 120 Pole widzenia - ustawienie fotela . B
   • 121 Olśnienie . B
   • 1368 Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? B
   • 1389 Które wymienione czynniki zależne od kierującego pojazdem mają istotny wpływ na jego ostrość widzenia? B
   • 1384 Jaka pozycja za kierownicą umożliwi zmniejszenie efektu tzw. martwego pola w lusterkach, występującego w czasie obserwacji drogi? B
   • 1367 Co powinieneś zrobić w tej sytuacji? B
   • 1382 W jaki sposób należy obserwować otoczenie podczas jazdy po autostradzie? B
   • 1372 Które w wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą? B
   • 1371 Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? B
   • 1366 Olśnienie to okresowa utrata możliwości widzenia wywołana zbyt dużym kontrastem jasności. W której z wymienionych sytuacji musisz się na tą niekorzystną sytuacje przygotować? B
   • 1369 Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy? B
   • 1374 W jaki sposób prędkość pojazdu wpływa na pole widzenia kierowcy? B
   • 1370 Jaki czynnik powoduje zmniejszenie pola widzenia kierującego pojazdem? B
 11. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa
  1. Budowa pojazdu B (EX: 3, Q: 0)
   • 157 Budowa pojazdu - rysunek . B
   • 122 Podstawowe zespoły w samochodzie . B
   • 123 Zawieszenie . B
  2. Silnik i układ napędowy B (EX: 8, Q: 6)
   • 124 Siła napędowa pojazdu . B
   • 125 Układy z których składa się silnik . B
   • 922 Układ chłodzenia . B
   • 126 Silnik o zapłonie iskrowym . B
   • 923 Silnik zapłonowy iskrowy . B
   • 127 Silnik o zapłonie samoczynnym (Diesla) . B
   • 128 Umieszczenie silnika w samochodzie osobowym . B
   • 924 Silnik zapłonowy diesel . B
   • 1535 Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik, o zapłonie samoczynnym, obrotów rozruchowych? B
   • 1544 Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? B
   • 1547 W którym z wymienionych przypadków regularne wykonywanie badania technicznego pojazdu ma wpływ na jego bezpieczne używanie w ruchu drogowym? B
   • 1567 Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym? B
   • 1566 Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym? B
   • 1522 Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? B
  3. Układ kierowniczy B (EX: 3, Q: 3)
   • 129 Układ kierowniczy . B
   • 130 Układ kierowniczy . B
   • 131 Wspomaganie kierownicy . B
   • 1338 Kierujesz samochodem osobowym. Jak powinieneś postąpić w czasie przejazdu przez rozległą kałużę? B
   • 1443 Która z wymienionych czynności jest dozwolona podczas kierowania samochodem osobowym? B
   • 3364 Czy podczas kierowania pojazdem masz obowiązek stale zachowywać ostrożność? B
  4. Lampki kontrolne B (EX: 7, Q: 13)
   • 158 Kontrolki czerwone . B
   • 159 Kontrolki pomarańczowe . B
   • 160 Kontrolki zielone . B
   • 161 Podstawowe wskaźniki . B
   • 162 Kontrolki zielone . B
   • 163 Kontrolki czerwone . B
   • 164 Kontrolki żółte . B
   • 1523 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? B
   • 1524 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych kierunkowskazach? B
   • 1525 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach pozycyjnych? B
   • 1526 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych dotyczy przednich świateł przeciwmgłowych? B
   • 1527 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych kierunkowskazach? B
   • 1528 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych tylnych światłach przeciwmgłowych? B
   • 1529 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach drogowych? B
   • 1530 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych sygnalizuje niezapięte pasy bezpieczeństwa? B
   • 1531 Po zapaleniu się której z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych należy się niezwłocznie zatrzymać i usunąć usterkę? B
   • 1532 Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonym ogrzewaniu tylnej szyby? B
   • 1545 Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? B
   • 1548 O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora? B
   • 1570 Widoczna niebieska lampka kontrolna informuje Cię o włączeniu świateł: B
  5. Układ hamulcowy B (EX: 7, Q: 9)
   • 132 Układ hamulcowy . B
   • 133 Hamowanie z dużej prędkości . B
   • 134 Sygnalizowanie odskoku pedału hamulca . B
   • 135 System ABS . B
   • 136 System ASR . B
   • 137 System ESP . B
   • 138 System AEB . B
   • 1285 Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący (ABS)? B
   • 1287 Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący (ABS) stosowany w pojazdach? B
   • 1292 Jaką funkcję w pojeździe spełnia system przeciwblokujący ABS? B
   • 1520 W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? B
   • 1553 O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu? B
   • 1534 Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? B
   • 1550 Która z wymienionych awarii, uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu drogowym? B
   • 1573 W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania? B
   • 1521 W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? B
 12. Awaria, wypadki, pierwsza pomoc
  1. Zachowanie w momencie awarii B (EX: 3, Q: 8)
   • 139 Oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . B
   • 140 Prawidłowe oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . B
   • 141 Oznakowanie pojazdu na obszarze zabudowanym . B
   • 3598 Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? B
   • 3652 Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim ? B
   • 3653 Czy podczas postoju uszkodzonego pojazdu na drodze twardej poza obszarem zabudowanym musisz pozostawić włączone światła mijania? B
   • 3654 Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową? B
   • 3583 Kierując motocyklem, uczestniczysz w wypadku drogowym, w którym jest ranny. Czy obowiązuje Cię zakaz usuwania pojazdu z miejsca wypadku? B
   • 3649 Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? B
   • 3584 Czy masz obowiązek odpowiednio sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na powierzchni wyłączonej z ruchu? B
   • 3651 Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 m? B
  2. Zachowanie w momencie kolizji B (EX: 3, Q: 1)
   • 142 Kolizja . B
   • 143 Zabezpieczenie miejsca kolizji . B
   • 144 Wezwanie policji na miejsce kolizji . B
   • 3669 Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeśli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu? B
  3. Zachowanie w momencie wypadku B (EX: 3, Q: 8)
   • 145 Wypadek . B
   • 146 Obowiązki uczestniczącego w wypadku . B
   • 147 Miejsce wypadku drogowego . B
   • 3644 Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek wezwać Policję? B
   • 3612 Czy w takim miejscu na jezdni w obszarze zabudowanym masz obowiązek sygnalizować postój pojazdu silnikowego w razie uczestniczenia w wypadku drogowym? B
   • 3601 Uczestniczysz w wypadku, w którym uszkodzeniu uległ tylko Twój pojazd. Czy masz obowiązek niezwłocznego usunięcia go z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu? B
   • 3588 Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek podać dane dotyczące umowy odpowiedzialności cywilnej pojazdu, gdy żąda tego inna osoba, która bierze udział w zdarzeniu? B
   • 3637 Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia? B
   • 3591 Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne? B
   • 3594 Czy w tej sytuacji uzasadnione jest sprawdzenie, czy sprawca wypadku zaciągnął hamulec awaryjny i wyłączył silnik? B
   • 3642 Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu? B
  4. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej B (EX: 3, Q: 3)
   • 148 Pozycja boczna . B
   • 149 Masaż serca i sztuczne oddychanie u dzieci . B
   • 150 Sprawdzanie przytomności u poszkodowanego . B
   • 3608 Czy wolno Ci polewać oparzenie zimną wodą? B
   • 3606 Czy przykrycie kocem termoizolacyjnym odwróconym na wierzch złotą stroną chroni osobę ranną w wypadku drogowym przed utratą ciepła? B
   • 3620 Czy w tej sytuacji należy pozostawić poszkodowanego z twarzą zanurzoną w wodzie, ponieważ zmiana pozycji może spowodować uraz kręgosłupa? B
  5. Akcje ratunkowe B (EX: 2, Q: 8)
   • 151 Uraz kręgosłupa . B
   • 152 Udzielenie pomocy przez świadka wypadku . B
   • 1584 Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołującego krwotok? B
   • 1577 Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe? B
   • 1580 Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego? B
   • 1586 Jak powinieneś postąpić, gdy jesteś świadkiem upadku z czterokołowca, a ofiara ma uraz głowy, z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha? B
   • 1574 Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego? B
   • 1590 Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka (przedszkolaka), u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzoną przez jednego ratownika? B
   • 1597 Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych? B
   • 1587 Jakie uszkodzenia zazwyczaj towarzyszą ciężkim urazom głowy po upadku z czterokołowca? B