Plik: 11327 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Plik: 11331 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

U kierującego pojazdem ważna jest ocena potencjalnego zagrożenia i podjęcie decyzji w momencie zauważenia nietypowej sytuacji.

Plik: 11220 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Strona 1 z 1