Plik: 11136 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ostrożność to zwiększenie uwagi i dostosowanie zachowania uczestnika ruchu drogowego do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Plik: 11137 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zasada zachowania ostrożności ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i dotyczy wszystkich jego uczestników oraz osób znajdujących się na drodze lub w bliskim jej otoczeniu.

Zgodnie z tą zasadą kierujący ma obowiązek prowadzić pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zachowując rozwagę. 

Plik: 11138 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Strona 1 z 1