Plik: 11128 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga to wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych w obrębie tego pasa terenu. Droga jest przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Plik: 10833 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga publiczna jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych.

Plik: 11130 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi.

Plik: 11129 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga gruntowa jest to droga o nawierzchni która nie została wymieniona w definicji drogi twardej oraz droga o nawierzchni która została wymieniona w tej definicji, lecz jej długość nie przekracza 20 m.

Plik: 10834 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga wewnętrzna.Drogami wewnętrznymi są drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.Wjazd na drogę wewnętrzną oznakowany jest za pomocą znaku D-46. Na drogach wewnętrznych przepisy stosuje się w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Plik: 10827 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

Plik: 11313 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga ekspresowa to droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Plik: 10832 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Strona 1 z 1