Korytarz życia

W maju 2020 roku poszerzono państwową bazę pytań egzaminacyjnych o nowe pytania dotyczące tzw „Jazdy na suwak” i „Korytarza życia”, dlatego przybliżymy Wam ten temat i opiszemy przykładowe pytania.  

Zasadę formowania korytarza życia, o której tu mowa określa Art. 9. ust. 2. pkt 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Prawo drogowe mówi, że “uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów, utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego ten zapis okazuje się niewy-starczający. W opisanych wyżej warunkach drogowych stosować należy dodat-kowy przepis – określający zasadę formowania tzw. korytarzy życia.

Przepisy prawa drogowego wyróżniają dwie sytuacje, w których należy formo-wać korytarz życia – na jezdni z dwoma oraz więcej niż dwoma pasami ruchu.

Korytarz życia na jezdni z dwoma pasami ruchu.

Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ru-chu jest obowiązany zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Zauważ, że przepis dotyczący formowania korytarza życia nie nakazuje kie-rującym zmiany pasa ruchu, a jedynie zbliżenie się do jego krawędzi, lewej lub prawej – w zależności od tego, którym pasem poruszają się.

Korytarz życia na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu.

Aby umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego na jezdni z więcej niż dwo-ma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu powinien zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu powinni zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, przepis nie nakazuje kierującym zmiany pasa ruchu, a jedynie zbliżenie się do jego krawędzi, lewej lub prawej – w zależności od tego, którym pasem poruszają się.

O formowaniu korytarza życia trzeba pomyśleć już w chwili zbliżania się do miejsca, w którym znajduje się korek.Kierujący pojazdami innymi niż uprzywilejowany nie mogą korzystać z koryta-rza życia, za wyjątkiem pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorą-cych udział w akcji ratowniczej.

Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Zobacz przykładowe pytania egzaminacyjne:

https://www.zdamyto.com/testy-prawo-jazdy/pytanie/4531

https://www.zdamyto.com/testy-prawo-jazdy/pytanie/4532

Dodaj komentarz