Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:a) autobusem,b) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,c) zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10274 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Warunki  ubiegania się o kategorie D prawa jazdy:a) osiągnięcie odpowiedniego wieku - 24 lat;b) dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat,c) dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi – 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200) na trasie nieprzekraczającej 50 km,d) posiadanie prawa jazdy kat. B;e) ukończenie szkolenia;f) zdanie egzaminu państwowego. 

Plik: 10275 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kroki do uzyskania prawa jazdy:1) Uzyskanie orzeczenia lekarskiego.2) Uzyskanie orzeczenia psychologicznego.3) Wykonanie fotografii.4) Numer PKK.5) Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK).6) Zdanie egzaminów państwowych. 

Plik: 10296 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Podczas tej części egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:

zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożeń związanych z ruchem drogowym, obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Plik: 10298 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:1) plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne:a) przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,b) ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,c) zestaw zadań do wykonania na placu manewrowym

2) ruch drogowy.

Strona 1 z 1