Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10388 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prawo jazdy kategorii C1:a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10411 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Warunki  ubiegania się o kategorie C prawa jazdy:a) osiągnięcie odpowiedniego wieku - 21 lat;b) dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat;c) posiadanie prawa jazdy kat. B;d) ukończenie szkolenia;e) zdanie egzaminu państwowego. 

Plik: 10398 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kroki  do uzyskania prawa jazdy:1) Uzyskanie orzeczenia lekarskiego.2) Uzyskanie orzeczenia psychologicznego.3) Wykonanie fotografii.4) Numer PKK.5) Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK).6) Zdanie egzaminów państwowych. 

Plik: 10296 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Podczas tej części egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:

zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożeń związanych z ruchem drogowym, obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Plik: 10298 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:1) plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne:

przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, zestaw zadań do wykonania na placu manewrowym.

2) ruch drogowy.

Strona 1 z 1