Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kategoria A uprawnia do kierowania:a) Motocyklem;b) motocyklem z przyczepą;c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10476 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kategoria AM uprawnia do kierowania:a) Motorowerem;b) czterokołowcem lekkim.

Plik: 10477 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10306 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Plik: 10297 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prawo  jazdy kategorii AM, A1, A2 oraz A jest wydawane osobie, która:1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Plik: 10415 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1;3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2;4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;6) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

 

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM oraz A1 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Strona 1 z 1