Nowe pytania testy na prawo jazdy

Kiedy i jakie nowe pytania?

Przyszłych kierowców, którzy przygotowują się do egzaminu teoretycznego czekają zmiany. Ministerstwo Infrastruktury na swojej stronie internetowej zamieściło nowe pytania egzaminacyjne, z którymi będą musieli się zapoznać kursanci przygotowujący się do egzaminu teoretycznego.

Już w 2013 roku w Ministerstwie dominował pogląd, że zaletą poszerzonej puli pytań egzaminacyjnych jest to, że kandydaci na kierowców nie uczą się ich na pamięć. Muszą znać przepisy żeby zdać egzamin, a to procentuje na egzaminie praktycznym.   Poniżej prezentujemy kilka przykładowych pytań z nowej puli. Nowych pytań, które zostały dodane do obowiązującej puli jest aż 438. To więcej niż  przez cały 2020 rok, a mamy dopiero styczeń.  Większość nowych pytań jest przeznaczona dla kategorii AM, ponieważ faktycznie wcześniej było ich najmniej.

Dodano pytania dotyczące zatrzymania prawa jazdy.

W jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym?
A: Jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem.
B: Jeżeli jadący z tyłu kierowca drugim pojazdem za pomocą świateł ostrzegawczych i sygnału dźwiękowego dawał znaki do zwiększenia prędkości. C: Jeżeli kierujący zwiększył prędkość w celu szybszego zjechania ze skrzyżowania dróg przy świecącym się sygnale zielonym.
C: Jeżeli kierujący zwiększył prędkość w celu szybszego zjechania ze skrzyżowania dróg przy świecącym się sygnale zielonym.

Jakie konsekwencje grożą kierującemu za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, który będzie kierował pojazdem silnikowym mimo decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?
A: Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy.
B: starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy o 6 miesięcy od chwili ujawnienia czynu.
C: Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 1 roku.

W jakich przypadkach organ upoważniony do kontroli drogowej może zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy?
A: W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h od dozwolonej.
B: W przypadku ujawnienia czynu polegającego na dwukrotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km/h.
C: W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km/h.

Nowe pytania dotyczące przewożenia dziecka.

W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym, zapewniającym jego bezpieczeństwo?
A: Po ukończeniu 15 roku życia.
B: Po osiągnięciu wzrostu co najmniej 150 cm.
C: Po osiągnięciu wzrostu co najmniej 135 cm.

W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka o wzroście poniżej 150 cm w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym, zapewniającym bezpieczeństwo dziecka?
A: Podczas przewożenia dziecka taksówką.
B: Podczas przewożenia dziecka na tylnym siedzeniu.
C: Podczas przewożenia dziecka na kolanach osoby dorosłej.

Jakie musisz spełnić wymagania, żeby ponownie uzyskać uprawnienie do kierowania, które zostało cofnięte za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwie liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego?
A: Masz obowiązek ukończyć kurs reedukacyjny.
B: Musisz spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
C: Powinieneś wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe pytania dotyczące obowiązku posiadania dokumentów.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A: Orzeczenie psychologiczne, jeżeli wykonujesz zarobkowy przewóz osób.
B: Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania.
C: Orzeczenie lekarskie.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?
A: Krajowe prawo jazdy.
B: Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem niż wydane w kraju prawo jazdy.
C: Świadectwo kwalifikacji.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?
A: Profesjonalny dowód rejestracyjny.
B: Dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
C: Dokument potwierdzający opłatę za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych.

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu teoretycznego? Większość kursantów naukę teorie rozumie tylko przez powtarzalne rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych.

Według obecnie obowiązującego prawa cała baza pytań egzaminacyjnych jest jawna. Wszystkie co do jednego pytania stosowane na egzaminach państwowych w całej Polsce są dostępne w testach na prawo jazdy Zdamyto.

Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy

Instruktor nauki jazdy Grzegorz Wójcik prowadzi lekcje LIVE poprzez oprogramowanie ZOOM dla członków grupy na fb i zaprasza wszystkich zainteresowanych.