Testy na prawo jazdy kategorii C

Nauka działami testów na prawo jazdy kategoria C

Wszystkie pytania egzaminacyjne kat. C, C1 poukładane według działów tematycznych.
Przejrzyj kilka razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne oraz uzasadnienia odpowiedzi.

Jeśli żadne z pytań nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenie.

C

I. Część podstawowa

Znaki ostrzegawcze

1. Znaki ostrzegawcze

Wśród pytań dotyczących znaków ostrzegawczych wiele jest takich, które sprawiają zdającym i uczącym się testów na prawo jazdy duże trudności. Jedno z najtrudniejszych pytań w całej bazie egzaminacyjnej dotyczy znaku ostrzegawczego A-3 „Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo” znaku, który ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.

Znaki zakazu, nakazu

2. Znaki zakazu, nakazu

Pytania dotyczące znaków zakazu w większości należą do łatwych z którymi osoby przystępujące do egzaminów nie mają trudności. Jest jednak także w tym dziale kilka pytań na które ponad 40% kursantów odpowiada błędnie.

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

3. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

Najczęściej pojawiające się pytania w tym dziale to te dotyczące znaków informacyjnych np. D-1 „Droga z pierwszeństwem”, D-3 „Droga jednokierunkowa” . Jest też kilka pytań ze znakami, które na drodze nie występują często, dlatego warto dokładnie przejrzeć wszystkie pytania także w tym dziale.

Znaki drogowe poziome

4. Znaki drogowe poziome

To jeden z najliczniejszych działów pytań w całej bazie pytań na prawo jazdy. Pytań dotyczących znaków poziomych jest bardzo dużo, ale większość z nich nie powinno sprawiać trudności. Pytania na które najczęściej zdający udzielają błędnej odpowiedzi dotyczą elementów odblaskowych na drodze oraz znaków poziomych P-7a „Linia krawędziowa przerywana”, P-8b „Strzałka kierunkowa do skręcania”.

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

5. Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

Pytania dotyczące sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizator przedstawiają wiele różnych sytuacji w ruchu drogowym; kolejność stosowanie się do sygnałów świetlnych względem znaków drogowych, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z wyłączoną lub włączoną sygnalizacją świetlną. Rozwiązując testy na prawo jazdy musisz znać zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej.

Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

6. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Pytania egzaminacyjne z sytuacjami włączenia się do ruchu drogowego oraz pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych. Zdający musi nauczyć się, kiedy kierując pojazdem jest włączającym się do ruchu. W dziale znajdują się także pytania dotyczące pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych.

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

7. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

Pytania mające na celu sprawdzenie znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Brak tej podstawowej wiedzy może doprowadzić może do utrudnienia ruchu lub stworzenia zagrożenia dla jego bezpieczeństwa.

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

8. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Pytania dotyczące wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie przecinania się kierunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniami z tym związanymi. Rozwiązując testy na prawo jazdy musisz znać wszystkie sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory w ruchu drogowym.

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

9. Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

Od zdających wymagana jest znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione. W pierwszej kolejności należy stosować się do sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem dopiero w następnej kolejności są sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator oraz znaki drogowe ustalające pierwszeństwo przejazdu.

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Pytania mające na celu sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących zatrzymywania i postoju pojazdu oraz pozycji pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania. W tym dziale znajdują się także najnowsze pytania z tzw. jazdą na suwak oraz korytarzem życia.

Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (jazda na suwak, korytarz życia)

11. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (jazda na suwak, korytarz życia)

Pytania dotyczące zasad wykonywania manewrów zmiany pasa ruchu oraz zmiany kierunku jazdy. W tym dziale znajdują się także najnowsze pytania z tzw. jazdą na suwak oraz korytarzem życia.

Wyprzedzanie

12. Wyprzedzanie

Pytanie dotyczące wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie manewru wyprzedzania oraz ograniczeń z tym związanych. Kursanci przygotowujący się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy powinni zwrócić szczególną uwagę na pytania z tego działu, które sprawiają większości największą trudność; w jakiej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie od prawej strony oraz wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Omijanie, wymijanie, cofanie

13. Omijanie, wymijanie, cofanie

Osoby rozwiązujące testy na prawo jazdy powinny zwrócić szczególną uwagę zasady dotyczące zachowanie odpowiedniego odstępu podczas omijania zapewnia bezpieczne wykonanie manewru omijania, wymijania i cofanie. Aby przygotować się do pytań z tego działu warto przypomnieć sobie czym różni się omijanie od wymijania.

Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

14. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Od zdających wymagana jest znajomość zasad świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Należy umieć wymienić i rozróżniać rodzaje świateł w pojeździe. Ważne jest rozróżnianie miejsc i sytuacji na drodze, w których używanie odpowiednich świateł jest obowiązkowe, a kiedy zabronione.

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

15. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Pytania egzaminacyjne z sytuacjami w których jest lub nie jest wymagana szczególna ostrożność. Zdający rozwiązując test na prawo jazdy i widząc pytania o szczególną ostrożność często automatycznie zaznaczają „Tak, należy zachować szczególną ostrożność” tym sposobem często popełniają błąd i tracą punkty. Kierujący pojazdem musi zachować zawsze ostrożność w ruchu drogowym, a „szczególną ostrożność” tylko w określonych sytuacjach, których trzeba się nauczyć na pamięć.

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

16. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Pytania dotyczące wiedzy jak powinien zachować się kierujący pojazdem, wobec niechronionych uczestników ruchu. Zdający powinni także nauczyć się właściwej oceny sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia pieszego wbiegającego na jezdnie.

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

17. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

W dziale znajdują się pytania przedstawiającymi sytuacje z rowerzystami oraz dziećmi w ruchu drogowym lub bliskim otoczeniu drogi. Pierwszeństwo przejazdu rowerzystów, zachowanie kierującego pojazdem przy zbliżaniu się lub przejeżdżaniu przez przejazd dla rowerzystów, a także zachowanie ostrożności w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci.

Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

18. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

W testach na prawo jazdy wiele pytań dotyczy sytuacji z kierującym pojazdem zbliżającym się do przejazdy kolejowego lub tramwajowego. Poznasz zasady jak należy się zachować przejeżdżając przez przejazd, gdzie wolno lub nie wolno się zatrzymać przed przejazdem z zaporami, bez zapór lub z sygnalizacją świetlną. Zrozumiesz, kiedy masz prawo wjechać na przejazd kolejowy.

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie  pierwszej pomocy przedmedycznej

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

W tym dziale poznasz obowiązki odpowiednio sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu, zasady holowania, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz podstawowe zasady pierwszej pomoc.

Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

20. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

Dowiesz się jaki wpływ na kierowania pojazdem mają leki, alkohol lub niedozwolone środki odurzające. Aby odpowiedzieć na pytania z tego działu należy przypomnieć sobie czym jest pole widzenia, właściwy tor jazdy, zmniejszona przejrzystość powietrza, droga hamowania oraz dozwolona zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zaliczenie działów.
Jeśli żadne z pytań z tej części nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenia.
Zaliczenie działów to najskuteczniejsza metoda nauki do egzaminu.

II. Część specjalistyczna - kat. C

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

1. Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

3. Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana pogody, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania, pole widzenia

5. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana pogody, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania, pole widzenia

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)

7. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 2)

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 2)

Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

9. Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

Aspekty mechaniczne z wiązane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące

10. Aspekty mechaniczne z wiązane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku

11. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 2)

12. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 2)

Zaliczenie działów.
Jeśli żadne z pytań z tej części nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenia.
Zaliczenie działów to najskuteczniejsza metoda nauki do egzaminu.

III. Część dodatkowa