1. Wiadomości ogólne
  1. Prawo Jazdy kategorii T - podstawy T (EX: 5, Q: 0)
   • 1153 Uprawnia do kierowania - kategoria T . T
   • 1154 Ubieganie się o prawo jazdy kat T . T
   • 1155 Uzyskanie prawa jazdy . T
   • 1156 Egzamin teoretyczny . T
   • 1157 Zasady części praktycznej egzaminu . T
  2. Definicje T (EX: 11, Q: 5)
   • 911 Pojazd . T
   • 912 Pojazd silnikowy . T
   • 913 Pojazd samochodowy . T
   • 914 Pojazd wolnobieżny . T
   • 915 Samochód osobowy . T
   • 916 Autobus . T
   • 917 Samochód ciężarowy . T
   • 918 Czterokołowiec . T
   • 919 Ciągnik rolniczy . T
   • 920 Przyczepa, przyczepa lekka, naczepa . T
   • 921 Motocykl . T
   • 3682 Czy pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane? T
   • 3683 Czy pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego? T
   • 3684 Czy pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego? T
   • 3685 Czy pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego? T
   • 3686 Czy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu? T
 2. Podstawowe pojęcia
  1. Droga T (EX: 8, Q: 4)
   • 822 Droga . T
   • 823 Droga publiczna . T
   • 824 Droga twarda . T
   • 825 Droga gruntowa . T
   • 826 Droga wewnętrzna . T
   • 827 Autostrada . T
   • 828 Droga ekspresowa . T
   • 829 Droga dla rowerów . T
   • 3687 Czy droga to wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych w obrębie tego pasa terenu? T
   • 3688 Czy droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 metrów? T
   • 3689 Czy droga gruntowa jest to droga o nawierzchni która nie została wymieniona w definicji drogi twardej oraz droga o nawierzchni która została wymieniona w tej definicji, lecz jej długość nie przekracza 20 metrów? T
   • 3690 Czy droga ekspresowa to droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca? T
  2. Elementy składowe drogi T (EX: 5, Q: 6)
   • 843 Przekrój drogi . T
   • 844 Jezdnia . T
   • 845 Pas ruchu . T
   • 846 Pobocze . T
   • 847 Chodnik . T
   • 3691 Czy jezdnia to część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni? T
   • 3692 Czy pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi? T
   • 3693 Czy pobocze to część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt? T
   • 3694 Czy chodnik to część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych? T
   • 3695 Czy pas zieleni jest elementem drogi to obszar terenu rozdzielający jezdnie na drodze dwujezdniowej? T
   • 3696 Czy przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi? T
  3. Obszar zabudowany T (EX: 4, Q: 3)
   • 850 Obszar zabudowany . T
   • 851 Oznakowanie obszaru zabudowanego . T
   • 852 Dopuszczalna prędkość . T
   • 853 Obszar zabudowany . T
   • 3699 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 60 km/h w godzinach od 23 do 5? T
   • 3698 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h w godzinach od 5 do 23? T
   • 3697 Czy obszar zabudowany to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi? T
  4. Strefa zamieszkania T (EX: 3, Q: 3)
   • 830 Strefa zamieszkania . T
   • 831 Zasady ruchu w strefie zamieszkania . T
   • 832 Oznakowanie strefy zamieszkania . T
   • 3700 Czy strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi? T
   • 3701 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma prawo iść całą szerokością drogi? T
   • 3702 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? T
  5. Kierujący i kierowca T (EX: 3, Q: 2)
   • 833 Kierujący . T
   • 834 Kierowca . T
   • 835 PKK . T
   • 3703 Czy kierujący to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie? T
   • 3704 Czy kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem? T
 3. Ruch pojazdów
  1. Pozycja pojazdów na drodze T (EX: 6, Q: 3)
   • 790 Ruch prawostronny . T
   • 791 Jazda lewym pasem ruchu . T
   • 792 Droga dwujezdniowa . T
   • 793 Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni . T
   • 794 Skręt w lewo . T
   • 795 Skręt w prawo . T
   • 3016 Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie? T
   • 3050 Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? T
   • 3023 Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? T
  2. Zasada zachowania ostrożności T (EX: 3, Q: 4)
   • 796 Zasada zachowanie ostrożności . T
   • 797 Bezpieczeństwo ruchu drogowego . T
   • 798 Ostrożność i szczególna ostrożność . T
   • 3362 Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? T
   • 3356 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? T
   • 3354 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty? T
   • 3988 Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? T
  3. Zasada zachowania szczególna ostrożności T (EX: 20, Q: 3)
   • 799 Szczególna ostrożność . T
   • 800 Zachowanie szczególnej ostrożności . T
   • 801 Zachowanie szczególnej ostrożności . T
   • 802 Włączenie się do ruchu . T
   • 803 Zmiana kierunku jazdy . T
   • 804 Zmiana pasa ruchu . T
   • 805 Cofanie . T
   • 806 Wyprzedzanie . T
   • 807 Zbliżanie się do skrzyżowania . T
   • 808 Zbliżanie się do przejścia dla pieszych . T
   • 809 Przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego . T
   • 810 Przejazd dla rowerzystów . T
   • 811 Przejazd kolejowy . T
   • 812 Zmniejszona przejrzystość powietrza . T
   • 813 Przejeżdżanie obok oznakowanego pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania . T
   • 814 Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży . T
   • 815 Omijanie autobusu szkolnego . T
   • 816 Przewożenie osób niepełnosprawnych . T
   • 817 Zbliżanie się do znaków ostrzegawczych . T
   • 818 Migający lub stały sygnał żółty . T
   • 3367 Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? T
   • 3373 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? T
   • 3389 Czy przejeżdżając obok tego przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? T
  4. Zasada ograniczonego zaufania T (EX: 3, Q: 3)
   • 819 Zachowanie szczególnej ostrożności . T
   • 820 Ocena potencjalnego zagrożenia . T
   • 821 Ograniczone zaufanie . T
   • 3381 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania? T
   • 3366 Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? T
   • 3358 Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie? T
 4. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 1
  1. Włączanie się do ruchu T (EX: 7, Q: 4)
   • 723 Włączanie się do ruchu . T
   • 724 Strefa zamieszkania . T
   • 725 Wyjazd na drogę z nieruchomości . T
   • 726 Wyjazd na drogę z pola . T
   • 727 Wyjazd na drogę twardą z drogi gruntowej . T
   • 728 Wyjazd na jezdnię z pobocza . T
   • 729 Wyjazd na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów . T
   • 2673 Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? T
   • 2663 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? T
   • 2684 Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? T
   • 2671 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi? T
  2. Skrzyżowania równorzędne T (EX: 8, Q: 7)
   • 730 Zasady pierwszeństwa . T
   • 731 Skrzyżowanie równorzędne . T
   • 732 Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym . T
   • 733 Skrzyżowanie w kształcie litery T . T
   • 734 Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym . T
   • 735 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . T
   • 736 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . T
   • 737 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . T
   • 2672 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? T
   • 2658 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? T
   • 2687 Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? T
   • 2650 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony? T
   • 2634 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? T
   • 2657 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? T
   • 2690 Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? T
  3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu T (EX: 12, Q: 4)
   • 738 Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu . T
   • 739 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 740 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 741 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 742 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 743 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 745 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 744 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 746 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 747 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 748 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 749 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . T
   • 2732 Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? T
   • 2716 Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? T
   • 2745 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? T
   • 2767 Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? T
  4. Sygnały świetlne T (EX: 13, Q: 9)
   • 750 Sygnały świetlne . T
   • 751 Hierarchia znaków i sygnałów drogowych . T
   • 752 Sygnały świetlne . T
   • 753 Sygnalizator kierunkowy S-3 . T
   • 754 Sygnalizator S-2 . T
   • 755 Sygnał czerwony . T
   • 756 Sygnalizatory wyłączone lub nadające sygnał żółty migający . T
   • 757 Przejście dla pieszych . T
   • 758 Linia zatrzymania . T
   • 759 Sygnał żółty . T
   • 760 Sygnał zielony . T
   • 761 Wjazd za sygnalizator . T
   • 762 Strzałka kierunkowa . T
   • 2572 Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? T
   • 2611 Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? T
   • 2589 Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator? T
   • 2591 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony? T
   • 2615 Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? T
   • 2599 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? T
   • 2629 Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu? T
   • 2590 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony? T
   • 2598 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? T
  5. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną T (EX: 7, Q: 7)
   • 763 Sygnał czerwony . T
   • 764 Pierwszeństwo przejazdu . T
   • 765 Zezwolenie na wjazd za sygnalizator . T
   • 766 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . T
   • 767 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . T
   • 768 Kolejność obowiązywania znaków i sygnałów drogowych . T
   • 769 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . T
   • 2834 Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem "stop"? T
   • 2846 Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym? T
   • 2849 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? T
   • 2838 Przejeżdżasz przez skrzyżowanie. Czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty? T
   • 2860 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiar skrętu w lewo? T
   • 2840 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego "ustąp pierwszeństwa"? T
   • 2852 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? T
  6. Sygnały dawane przez kierującego ruchem T (EX: 9, Q: 6)
   • 854 Kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem . T
   • 855 Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem . T
   • 856 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . T
   • 857 Pozycja podstawowa kierującego ruchem . T
   • 858 Utrzymanie kierunku . T
   • 860 Utrzymanie kierunku . T
   • 861 Zmiana kierunku ruchu . T
   • 862 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony . T
   • 863 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony . T
   • 2606 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? T
   • 2584 Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? T
   • 2605 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? T
   • 2933 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? T
   • 2593 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost? T
   • 2585 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego? T
  7. Skrzyżowania z kierującym ruchem T (EX: 5, Q: 15)
   • 864 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . T
   • 865 Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo . T
   • 866 Osoba wykonująca roboty na drodze . T
   • 867 Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię . T
   • 868 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów . T
   • 2931 Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? T
   • 2936 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? T
   • 2934 Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? T
   • 2915 Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? T
   • 2939 Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo masz prawo wjechać na skrzyżowanie? T
   • 2937 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? T
   • 2583 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę? T
   • 2940 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych? T
   • 2938 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? T
   • 2947 Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy, jeśli zamierzasz jechać na wprost? T
   • 2912 Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? T
   • 2909 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? T
   • 2962 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed linią złożoną z trójkątów? T
   • 2924 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost? T
   • 2918 Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego? T
  8. Skrzyżowania o ruchu okrężnym T (EX: 7, Q: 3)
   • 770 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . T
   • 771 Znak „Ruch okrężny” . T
   • 772 Znak ostrzegawczy A-7 "Ustąp pierwszeństwa" . T
   • 773 Skręt w prawo w najbliższy wylot . T
   • 774 Jazda prosto . T
   • 775 Skręt w lewo . T
   • 776 Zawracanie . T
   • 2670 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? T
   • 2669 Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? T
   • 2718 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? T
  9. Zmiana kierunku jazdy T (EX: 6, Q: 8)
   • 777 Manewr zmiany kierunku jazdy . T
   • 778 Szczególna ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu . T
   • 779 Zmiana kierunku jazdy . T
   • 780 Skręt w prawo . T
   • 781 Skręt w lewo . T
   • 782 Jezdnia o ruchu jednokierunkowym . T
   • 3111 Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? T
   • 3142 Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? T
   • 3115 Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? T
   • 3130 Czy masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz, jeśli zamierzasz jechać przez to skrzyżowanie na wprost? T
   • 3108 Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego? T
   • 3110 Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? T
   • 3113 Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? T
   • 3139 Czy na tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo? T
  10. Wjazd i zjazd ze skrzyżowania T (EX: 4, Q: 3)
   • 783 Zbliżanie się do skrzyżowania . T
   • 784 Oznakowanie pasów ruchu . T
   • 785 Linia warunkowego zatrzymania P-13 . T
   • 786 Linia bezwzględnego zatrzymania P-12 . T
   • 3051 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? T
   • 3042 Czy w tej sytuacji, jeżeli zajdzie konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, możesz zatrzymać pojazd w dowolnym miejscu? T
   • 2981 Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu? T
 5. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 2
  1. Zmiana pasa ruchu T (EX: 6, Q: 3)
   • 869 Linie wyznaczające pasy ruchu . T
   • 870 Zmiana pasa ruchu . T
   • 871 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . T
   • 872 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . T
   • 873 Sygnalizowanie zmiany pasa ruchu . T
   • 874 Zmiana pasa ruchu spowodowana zwężeniem jezdni . T
   • 4518 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tzw. "korytarz życia" ? T
   • 4526 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2? T
   • 4523 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdem nr 3? T
  2. Omijanie T (EX: 7, Q: 5)
   • 704 Omijanie - definicja . T
   • 705 Bezpieczny odstęp podczas omijania . T
   • 706 Omijanie pojazdu skręcającego w lewo . T
   • 707 Omijanie podczas mgły . T
   • 708 Omijanie samochodu nauki jazdy . T
   • 709 Zasady omijania pojazdu . T
   • 710 Omijanie w okolicy przejazdu kolejowego . T
   • 3237 Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu? T
   • 3238 Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego? T
   • 3251 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? T
   • 3243 Czy postąpisz właściwie, jeśli z prawej strony ominiesz poprzedzający pojazd ? T
   • 3249 Czy prawidłowo omijasz poprzedzający pojazd? T
  3. Wymijanie T (EX: 4, Q: 3)
   • 711 Wymijanie . T
   • 712 Bezpieczny odstęp przy wymijaniu . T
   • 713 Wymijanie samochodu nauki jazdy . T
   • 714 Wymijanie pojazdu na wąskiej drodze . T
   • 3268 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wymijania? T
   • 3283 Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu? T
   • 3261 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania? T
  4. Wyprzedzanie T (EX: 20, Q: 8)
   • 625 Wyprzedzanie . T
   • 626 Widoczność podczas wyprzedzania . T
   • 627 Obserwacja sytuacji za pojazdem podczas wyprzedzania . T
   • 628 Obserwacja sytuacji przed pojazdem podczas wyprzedzania . T
   • 629 Szczególna ostrożność podczas wyprzedzania . T
   • 631 Wyprzedzanie roweru . T
   • 632 Wyprzedzanie z lewej strony . T
   • 633 Wyprzedzanie pojazdu szynowego . T
   • 634 Wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo . T
   • 635 Kierowanie pojazdem wyprzedzanym . T
   • 636 Wyprzedzanie z prawej strony na drodze jednokierunkowej . T
   • 637 Wyprzedzanie z prawej strony - obszar zabudowany . T
   • 638 Wyprzedzanie z prawej strony poza obszarem zabudowanym . T
   • 639 Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia . T
   • 640 Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi . T
   • 641 Wyprzedzanie na skrzyżowaniu . T
   • 642 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . T
   • 643 Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów . T
   • 644 Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym . T
   • 645 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego . T
   • 3159 Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie? T
   • 3156 Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? T
   • 3228 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? T
   • 3218 Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? T
   • 3227 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą? T
   • 3212 Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? T
   • 3231 Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? T
   • 3168 Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? T
  5. Zatrzymanie T (EX: 23, Q: 7)
   • 646 Zatrzymanie pojazdu . T
   • 647 Zatrzymanie i postój . T
   • 648 Zatrzymanie pojazdu przy krawędzi jezdni . T
   • 649 Zatrzymanie przy chodniku . T
   • 650 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu kolejowego . T
   • 651 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu tramwajowego . T
   • 652 Zatrzymanie w pobliżu skrzyżowania . T
   • 653 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . T
   • 654 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . T
   • 655 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu dla rowerzystów . T
   • 656 Tunel . T
   • 657 Most . T
   • 658 Wiadukt . T
   • 659 Linia ciągła . T
   • 661 Linia ciągła wyznaczająca krawędź jezdni . T
   • 660 Linia przerywana . T
   • 662 Zatrzymanie w pobliżu znaków drogowych . T
   • 663 Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni . T
   • 664 Pas zielony między jezdniami . T
   • 665 Zatrzymanie w pobliżu przystanku autobusowego . T
   • 666 Zatrzymanie w pobliżu zatoki przystankowej . T
   • 667 Zatrzymanie w pobliżu krańców wysepki . T
   • 668 Droga dla rowerów . T
   • 3022 Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? T
   • 2982 Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? T
   • 3029 Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? T
   • 3044 Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? T
   • 3025 Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? T
   • 3056 Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym? T
   • 2998 Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni? T
  6. Postój T (EX: 11, Q: 1)
   • 669 Postój pojazdu . T
   • 670 Widoczność pojazdu . T
   • 671 Postój na chodniku . T
   • 672 Postój w pobliżu wjazdu do bramy . T
   • 673 Miejsce postoju . T
   • 674 Postój w pobliżu przejazdu kolejowego . T
   • 675 Postoju w strefie zamieszkania . T
   • 676 Postój na obszarze zabudowanym . T
   • 677 Autostrada lub droga ekspresowa . T
   • 678 Unieruchomienie pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego . T
   • 679 Zabezpieczenie pojazdu . T
   • 2975 Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ? T
  7. Cofanie T (EX: 5, Q: 4)
   • 680 Cofanie . T
   • 681 Most i wiadukt . T
   • 682 Autostrada i droga ekspresowa . T
   • 683 Tunel . T
   • 684 Ustąpienie pierwszeństwa podczas cofania . T
   • 3256 Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej? T
   • 3255 Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione? T
   • 3257 Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności? T
   • 3260 Czy na drodze za tym znakiem masz prawo wykonać manewr cofania? T
  8. Zachowanie wobec pieszego T (EX: 9, Q: 4)
   • 685 Przejście dla pieszych . T
   • 686 Skręcanie w drogę poprzeczną . T
   • 687 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . T
   • 688 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . T
   • 689 Zachowanie w okolicy przejścia dla pieszych . T
   • 690 Chodnik . T
   • 691 Przejeżdżanie przez chodnik lub drogę dla pieszych . T
   • 692 Jazdy po placu a pierwszeństwo pieszych . T
   • 693 Strefa zamieszkania . T
   • 3472 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? T
   • 3457 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który zamierza wejść na jezdnię? T
   • 3446 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych? T
   • 3481 Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? T
  9. Zachowanie wobec rowerzysty T (EX: 10, Q: 4)
   • 698 Definicja drogi dla rowerów . T
   • 699 Definicja pasa ruchu dla rowerów . T
   • 694 Przejazd dla rowerzystów . T
   • 695 Skręcanie w drogę poprzeczną . T
   • 696 Drogę dla rowerów . T
   • 697 Wyprzedzanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów . T
   • 700 Definicja przejazdu dla rowerzystów . T
   • 701 Wyprzedzanie przez kierującego rowerem . T
   • 702 Wyprzedzanie pojazdów silnikowych . T
   • 703 Bezpieczny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty . T
   • 3487 Czy wyprzedzenie rowerzysty w tej sytuacji jest zabronione? T
   • 3518 Czy podczas wyprzedzania rowerzysty, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, poza obszarem zabudowanym, powinieneś używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych? T
   • 3492 Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m? T
   • 3509 Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? T
  10. Zachowanie wobec dzieci T (EX: 6, Q: 2)
   • 875 Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych . T
   • 876 Oznakowanie przejścia dla pieszych . T
   • 877 Kierujący autobusem szkolnym . T
   • 878 Miejsce postoju autobusu szkolnego . T
   • 879 Miejsce postoju autobusu szkolnego . T
   • 880 Oznakowanie autobusu szkolnego . T
   • 3515 Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni? T
   • 3502 Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? T
  11. Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się T (EX: 3, Q: 3)
   • 881 Przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej . T
   • 882 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . T
   • 883 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . T
   • 3460 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? T
   • 3468 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię? T
   • 3436 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? T
  12. Zachowanie na przejazdach kolejowych T (EX: 17, Q: 3)
   • 884 Zbliżanie się do przejazdu kolejowego . T
   • 885 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . T
   • 886 Zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór . T
   • 887 Brak miejsca do kontynuowania jazdy za przejazdem . T
   • 888 Wyprzedzanie . T
   • 889 Omijanie . T
   • 890 Unieruchomienie pojazdu na przejeździe kolejowym . T
   • 891 Pojazd o długości przekraczającej 10 m na przejeździe kolejowym . T
   • 892 Krzyż św. Andrzeja . T
   • 893 Krzyż św. Andrzeja . T
   • 894 Przejazd kolejowy z zaporami . T
   • 895 Przejazd kolejowy bez zapór . T
   • 896 Znaki informujące o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego . T
   • 900 Oznakowanie przejazdu kolejowego . T
   • 897 STOP . T
   • 898 Sygnał dźwiękowy . T
   • 899 Sygnał czerwony . T
   • 3581 Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP? T
   • 3535 Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? T
   • 3534 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? T
  13. Zachowanie na przejazdach tramwajowych T (EX: 10, Q: 1)
   • 901 Wjazd na tory tramwajowe . T
   • 902 Przejazd przez tory tramwajowe . T
   • 903 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . T
   • 904 Linia tramwajowa przecinająca drogę . T
   • 905 Miejsce do kontynuowania jazdy za przejazdem tramwajowym . T
   • 906 Pierwszeństwo pojazdów szynowych . T
   • 907 Znak Tramwaj . T
   • 908 Tory pojazdów szynowych przecinają drogę . T
   • 909 Pojazd szynowy wyjeżdżający z zajezdni . T
   • 910 Pojazd szynowy wjeżdżający do zajezdni . T
   • 3531 Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? T
  14. Miejsca przystanków komunikacji publicznej T (EX: 3, Q: 3)
   • 787 Przystanek . T
   • 788 Oznaczony przystanek tramwajowy . T
   • 789 Przystanek nie wyposażony w wysepkę dla pasażerów . T
   • 2941 Czy w tej sytuacji, jadąc poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek ułatwić autobusowi włączenie się do ruchu? T
   • 2944 Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? T
   • 2929 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? T
  15. Dopuszczalne prędkości T (EX: 9, Q: 0)
   • 715 Obszar zabudowany . T
   • 716 Obszar zabudowany . T
   • 717 Autostrada . T
   • 718 Droga ekspresowa . T
   • 719 Droga ekspresowa . T
   • 720 Droga poza obszarem zabudowanym . T
   • 721 Holowanie . T
   • 722 Ograniczenie prędkości . T
   • 1158 Bezpieczna prędkość . T
  16. Jazda na suwak T (EX: 3, Q: 14)
   • 1162 Wyjaśnienie zasady "jazdy na suwak". . T
   • 1163 Jazda na suwak na drodze o więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku . T
   • 1164 Jazda na suwak o więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku . T
   • 4535 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? T
   • 4536 Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą? T
   • 4545 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? T
   • 4544 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu ? T
   • 4543 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać w prawo ? T
   • 4542 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? T
   • 4541 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? T
   • 4537 Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ? T
   • 4547 Czy kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nr 2? T
   • 4548 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu kierującemu pojazdem nr 2? T
   • 4546 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi Tobie zmianę pasa ruchu? T
   • 4554 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? T
   • 4555 Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? T
   • 4556 Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. "jazdę na suwak", gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ? T
  17. Korytarz życia T (EX: 3, Q: 7)
   • 1159 Jak poprawnie uformować "korytarz życia"? . T
   • 1160 Korytarz życia na jezdni z dwoma pasami ruchu. . T
   • 1161 Korytarz życia na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu. . T
   • 4540 Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? T
   • 4539 Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony "korytarz życia"? T
   • 4538 Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego? T
   • 4549 Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. "korytarz życia"? T
   • 4551 Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? T
   • 4550 Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ? T
   • 4552 Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? T
 6. Znaki drogowe
  1. Znaki ostrzegawcze T (EX: 42, Q: 6)
   • 623 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo . T
   • 624 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo . T
   • 836 A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo . T
   • 925 A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo . T
   • 926 A-5 Skrzyżowanie dróg . T
   • 927 A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach . T
   • 928 A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie . T
   • 929 A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie . T
   • 930 A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony . T
   • 931 A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony . T
   • 932 A-7 Ustąp pierwszeństwa . T
   • 933 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . T
   • 934 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami . T
   • 935 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór . T
   • 936 A-11 Nierówna droga . T
   • 937 A-11a Próg zwalniający . T
   • 938 A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne . T
   • 939 A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne . T
   • 940 A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne . T
   • 941 A-13 Ruchomy most . T
   • 942 A-14 Roboty drogowe . T
   • 947 A-18a Zwierzęta gospodarskie . T
   • 950 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym . T
   • 953 A-23 Stromy podjazd . T
   • 954 A-24 Rowerzyści . T
   • 955 A-25 Spadające odłamki skalne . T
   • 944 A-15 Śliska jezdnia . T
   • 945 A-16 Przejście dla pieszych . T
   • 946 A-17 Dzieci . T
   • 948 A-18b Zwierzęta dzikie . T
   • 949 A-19 Boczny wiatr . T
   • 951 A-21 Tramwaj . T
   • 952 A-22 Niebezpieczny zjazd . T
   • 956 A-26 Lotnisko . T
   • 957 A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki . T
   • 958 A-28 Sypki żwir . T
   • 959 A-29 Sygnały świetlne . T
   • 960 A-30 Inne niebezpieczeństwo . T
   • 961 A-31 Niebezpieczne pobocze . T
   • 962 A-32 Oszronienie jezdni . T
   • 963 A-33 Zator drogowy . T
   • 964 A-34 Wypadek drogowy . T
   • 2155 Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? T
   • 2151 Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? T
   • 2111 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? T
   • 2168 Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego? T
   • 2118 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? T
   • 2122 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony? T
  2. Znaki zakazu T (EX: 45, Q: 4)
   • 965 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach . T
   • 966 B-2 Zakaz wjazdu . T
   • 967 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych . T
   • 968 B-3a Zakaz wjazdu autobusów . T
   • 969 B-4 Zakaz wjazdu motocykli . T
   • 970 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych . T
   • 971 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych . T
   • 972 B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą . T
   • 973 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych . T
   • 974 B-9 Zakaz wjazdu rowerów . T
   • 975 B-10 Zakaz wjazdu motorowerów . T
   • 976 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych . T
   • 977 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych . T
   • 978 B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi . T
   • 979 B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . T
   • 980 B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę . T
   • 981 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m . T
   • 982 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m . T
   • 983 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m . T
   • 984 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t . T
   • 985 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t . T
   • 986 B-20 STOP . T
   • 987 B-21 Zakaz skręcania w lewo . T
   • 988 B-22 Zakaz skręcania w prawo . T
   • 989 B-23 Zakaz zawracania . T
   • 990 B-24 Koniec zakazu zawracania . T
   • 991 B-25 Zakaz wyprzedzania . T
   • 992 B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe . T
   • 993 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania . T
   • 994 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe . T
   • 995 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych . T
   • 996 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych . T
   • 997 B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka . T
   • 1001 B-35 Zakaz postoju . T
   • 998 B-32 Stój - kontrola celna . T
   • 999 B-33 Ograniczenie prędkości . T
   • 1000 B-34 Koniec ograniczenia prędkości . T
   • 1002 B-36 Zakaz zatrzymywania się . T
   • 1003 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste . T
   • 1004 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste . T
   • 1005 B-39 Strefa ograniczonego postoju . T
   • 1007 B-41 Zakaz ruchu pieszych . T
   • 1008 B-42 Koniec zakazów . T
   • 1009 B-43 Strefa ograniczonej prędkości . T
   • 1010 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości . T
   • 2216 Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? T
   • 2320 Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? T
   • 2253 Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania? T
   • 2315 Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? T
  3. Znaki nakazu T (EX: 20, Q: 0)
   • 1011 C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem . T
   • 1012 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem . T
   • 1013 C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem . T
   • 1014 C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem . T
   • 1015 C-5 Nakaz jazdy prosto . T
   • 1016 C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo . T
   • 1017 C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo . T
   • 1018 C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo . T
   • 1019 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku . T
   • 1020 C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku . T
   • 1021 C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku . T
   • 1022 C-12 Ruch okrężny . T
   • 1023 C-13 Droga dla rowerów . T
   • 1024 C-13a Koniec drogi dla rowerów . T
   • 1025 C-14 Prędkość minimalna . T
   • 1026 C-15 Koniec minimalnej prędkości . T
   • 1027 C-16 Droga dla pieszych . T
   • 1028 C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . T
   • 1029 C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . T
   • 1030 C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . T
  4. Znaki informacyjne T (EX: 61, Q: 3)
   • 1031 D-1 Droga z pierwszeństwem . T
   • 1032 D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem . T
   • 1033 D-3 Droga jednokierunkowa . T
   • 1034 D-4a Droga bez przejazdu . T
   • 1035 D-4a Wjazd na drogę bez przejazdu . T
   • 1036 D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni . T
   • 1037 D-6 Przejście dla pieszych . T
   • 1038 D-6a Przejazd dla rowerów . T
   • 1039 D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów . T
   • 1040 D-7 Droga ekspresowa . T
   • 1041 D-8 Koniec drogi ekspresowej . T
   • 1042 D-9 Autostrada . T
   • 1043 D-10 Koniec autostrady . T
   • 1044 D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów . T
   • 1045 D-12 Pas ruchu dla autobusów . T
   • 1046 D-13 Początek pasa ruchu powolnego . T
   • 1047 D-13a Początek pasa ruchu . T
   • 1048 D-14 Koniec pasa ruchu . T
   • 1049 D-15 Przystanek autobusowy . T
   • 1050 D-16 Przystanek trolejbusowy . T
   • 1051 D-17 Przystanek tramwajowy . T
   • 1052 D-18 Parking . T
   • 1053 D-18a Parking - miejsce zastrzeżone . T
   • 1054 D-18b Parking zadaszony . T
   • 1055 D-19 Postój taksówek . T
   • 1056 D-20 Koniec postoju taksówek . T
   • 1057 D-21 Szpital . T
   • 1058 D-21a Policja . T
   • 1059 D-22 Punkt opatrunkowy . T
   • 1060 D-23 Stacja paliwowa . T
   • 1061 D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów . T
   • 1062 D-24 Telefon . T
   • 1063 D-25 Poczta . T
   • 1064 D-26 Stacja obsługi technicznej . T
   • 1065 D-26a Wulkanizacja . T
   • 1067 D-26c Toaleta publiczna . T
   • 1068 D-26d Natrysk . T
   • 1069 D-27 Bufet lub kawiarnia . T
   • 1070 D-28 Restauracja . T
   • 1071 D-29 Hotel (motel) . T
   • 1072 D-30 Obozowisko (camping) . T
   • 1073 D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych . T
   • 1074 D-32 Pole biwakowe . T
   • 1075 D-33 Schronisko młodzieżowe . T
   • 1076 D-34 Punkt informacji turystycznej . T
   • 1077 D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym . T
   • 1078 D-35 Przejście podziemne dla pieszych . T
   • 1079 D-35a Schody ruchome w dół . T
   • 1080 D-36 Przejście nadziemne dla pieszych . T
   • 1081 D-36a Schody ruchome w górę . T
   • 1082 D-37 Tunel . T
   • 1083 D-38 Koniec tunelu . T
   • 1084 D-39 Dopuszczalne prędkości . T
   • 1085 D-40 Strefa zamieszkania . T
   • 1086 D-41 Koniec strefy zamieszkania . T
   • 1087 D-42 Obszar zabudowany . T
   • 1088 D-43 Koniec obszaru zabudowanego . T
   • 1089 D-44 Strefa parkowania . T
   • 1090 D-45 Koniec strefy parkowania . T
   • 1092 D-47 Koniec drogi wewnętrznej . T
   • 1091 D-46 Droga wewnętrzna . T
   • 2368 Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? T
   • 2352 Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? T
   • 2342 Czy w tej sytuacji jesteś informowany o początku drogi z pierwszeństwem przejazdu? T
  5. Znaki kierunku i miejscowości T (EX: 8, Q: 2)
   • 1093 E-1 Tablica przeddrogowskazowa . T
   • 1094 E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni . T
   • 1095 E-15a Numer drogi krajowej . T
   • 1096 E-15b Numer drogi wojewódzkiej . T
   • 1097 E-15c Numer autostrady . T
   • 1098 E-15g Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t . T
   • 1099 E-17a Miejscowość . T
   • 1100 E-18a Koniec miejscowości . T
   • 2333 Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego? T
   • 2391 Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych? T
  6. Znak uzupełniające T (EX: 7, Q: 3)
   • 1101 F-1 Przejście graniczne . T
   • 1102 F-6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem . T
   • 1103 F-10 Kierunki na pasach ruchu . T
   • 1104 F-11 Kierunki na pasie ruchu . T
   • 1105 F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem . T
   • 1106 F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania . T
   • 1107 F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej . T
   • 2392 Czy w przedstawionej sytuacji, po skręcie w prawo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? T
   • 2393 Czy tabliczka umieszczona pod znakiem informacyjnym wskazuje, że po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? T
   • 2380 Czy umieszczona pod widocznym znakiem tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie? T
  7. Znaki drogowe poziome T (EX: 28, Q: 10)
   • 1108 P-1 Linia pojedyncza przerywana . T
   • 1109 P-2 Linia pojedyncza ciągła . T
   • 1110 P-3 Linia jednostronnie przekraczalna . T
   • 1111 P-4 Linia podwójna ciągła . T
   • 1112 P-5 Linia podwójna przerywana . T
   • 1113 P-6 Linia ostrzegawcza . T
   • 1114 P-7a Linia krawędziowa przerywana . T
   • 1115 P-7b Linia krawędziowa ciągła . T
   • 1116 P-8a Strzałka kierunkowa na wprost . T
   • 1117 P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania . T
   • 1118 P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania . T
   • 1119 P-9 Strzałka naprowadzająca . T
   • 1120 P-10 Przejście dla pieszych . T
   • 1121 P-11 Przejazd dla rowerzystów . T
   • 1122 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop . T
   • 1123 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów . T
   • 1124 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów . T
   • 1125 P-15 Trójkąt podporządkowania . T
   • 1126 P-16 Napis STOP . T
   • 1127 P-17 Linia przystankowa . T
   • 1128 P-18 Stanowisko postojowe . T
   • 1129 P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy . T
   • 1130 P-20 "Koperta" . T
   • 1131 P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu . T
   • 1132 P-22 Napis "BUS" . T
   • 1133 P-23 "Rower" . T
   • 1134 P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej . T
   • 1135 P-25 Próg zwalniający . T
   • 2540 Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? T
   • 2473 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni? T
   • 2472 Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? T
   • 2535 Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie? T
   • 2537 Czy możesz kontynuować jazdę na wprost przez linię przystankową? T
   • 2482 Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku? T
   • 2541 Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? T
   • 2532 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu? T
   • 2471 Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? T
   • 2481 Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? T
 7. Używanie pojazdu
  1. Używanie świateł zewnętrznych T (EX: 10, Q: 1)
   • 538 Światła mijania . T
   • 539 Używanie świateł mijania . T
   • 540 Światłą do jazdy dziennej . T
   • 541 Używanie świateł drogowych . T
   • 542 Światła pozycyjne . T
   • 543 Światła przeciwmgłowe . T
   • 544 Światła na drodze krętej . T
   • 545 Używanie świateł przeciwmgłowych . T
   • 546 Zatrzymanie w warunkach niedostatecznej widoczności . T
   • 547 Zatrzymanie w miejscu oświetlonym . T
   • 3315 Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym ("korku"), pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? T
  2. Używanie sygnałów pojazdu T (EX: 4, Q: 7)
   • 548 Sygnał dźwiękowy . T
   • 549 Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego . T
   • 550 Nadużywanie sygnału dźwiękowego . T
   • 551 Używanie sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym . T
   • 3292 Czy wyprzedzając masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, jeżeli widoczny pojazd rozpocznie zmianę pasa ruchu? T
   • 3322 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? T
   • 3288 Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego? T
   • 3290 Czy w tej sytuacji dozwolone jest użycie sygnału dźwiękowego? T
   • 3289 Czy w tej sytuacji masz prawo kilkukrotnie użyć sygnału dźwiękowego, zamiast zatrzymać pojazd? T
   • 3323 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? T
   • 3327 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? T
  3. Zasady i warunki pracy kierowcy T (EX: 6, Q: 0)
   • 552 Ważne definicje . T
   • 553 Czasem pracy kierowcy . T
   • 554 Czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy . T
   • 555 Przerwa w pracy . T
   • 556 Czynności niewliczane do czasu pracy . T
   • 557 Praca wykonywana w porze nocnej . T
  4. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem T (EX: 15, Q: 0)
   • 558 Pojazd dopuszczony do ruchu . T
   • 559 Samoczynne wycieraczki przedniej szyby . T
   • 560 Prędkościomierz . T
   • 561 Lusterka zewnętrzne . T
   • 562 Sygnał dźwiękowy . T
   • 563 Pasy bezpieczeństwa . T
   • 564 Błotniki . T
   • 565 Fartuchy . T
   • 566 Zagłówki na siedzeniach . T
   • 567 Zabezpieczenie pojazdu . T
   • 568 Trójkąt ostrzegawczy . T
   • 569 Gaśnica samochodowa . T
   • 570 Wyposażenie pojazdu . T
   • 571 Tłumik wydechu . T
   • 572 Apteczka samochodowa . T
  5. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące pojazdu T (EX: 4, Q: 0)
   • 573 Czystość szyb pojazdu . T
   • 574 Utrzymanie czystości . T
   • 575 Niedozwolone zachowania kierującego . T
   • 576 Pojazd niedopuszczony do ruchu . T
  6. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku T (EX: 2, Q: 0)
   • 577 Ładunek w transporcie . T
   • 578 Przewożenie ładunku . T
  7. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób T (EX: 2, Q: 0)
   • 579 Przewóz osób ciągnikiem rolniczym . T
   • 580 Palenie tytoniu w kabinie pojazdu . T
 8. Kierowca
  1. Wymagne dokumenty T (EX: 3, Q: 0)
   • 581 Prawo jazdy . T
   • 582 Dowód rejestracyjny . T
   • 583 Międzynarodowe prawo jazdy . T
  2. Ubezpieczenia T (EX: 3, Q: 0)
   • 584 Ubezpieczenie OC . T
   • 585 Ubezpieczenie NW . T
   • 586 Autocasco . T
  3. Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu T (EX: 3, Q: 0)
   • 587 Obowiązki właściciela pojazdu przy rejestracji pojazdu . T
   • 588 Główny Inspektorat Transportu Drogowego . T
   • 589 Obowiązki inspektora . T
 9. Technika kierowania pojazdem
  1. Ruszanie i technika pokonywania zakrętów T (EX: 5, Q: 0)
   • 590 Czynności przed zajęciem miejsca za kierownicą . T
   • 591 Kolejność po zajęciu miejsca za kierownicą . T
   • 592 Fotel kierowcy . T
   • 593 Ustawienie zagłówka . T
   • 594 Ustawienie wysokości pasa bezpieczeństwa . T
  2. Odstępy i hamowanie pojazdu T (EX: 9, Q: 0)
   • 595 Droga zatrzymania pojazdu . T
   • 596 Droga zatrzymania . T
   • 508 Droga zatrzymania - schemat . T
   • 509 Droga hamowania - schemat . T
   • 597 Droga  hamowania . T
   • 598 Czas reakcji . T
   • 599 Czas rzeczywistego hamowania . T
   • 600 Czynniki wpływające na drogę hamowania . T
   • 601 Bezpieczny odstęp pomiędzy pojazdami . T
  3. Spostrzegania i ocena sytuacji T (EX: 5, Q: 3)
   • 401 Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym . T
   • 402 Środki odurzające a bezpieczeństwo w ruchu drogowym . T
   • 515 Wahanie stanu emocjonalnego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym . T
   • 516 Zachowanie kierującego . T
   • 517 Opóźniona reakcja . T
   • 3655 Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze? T
   • 3656 Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności? T
   • 3657 Czy spożycie amfetaminy może zwiększać skłonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań? T
 10. Warunki drogowe
  1. Czynniki ryzyka związane z warunkami pogodowymi T (EX: 5, Q: 0)
   • 403 Jazda podczas deszczu . T
   • 404 Jazda podczas mgły . T
   • 602 Jazda podczas opadów śniegu . T
   • 603 Przeciwdziałania spaleniu hamulców . T
   • 604 Jazda w górach w zimie . T
  2. Warunki jazdy w porze dnia i nocy T (EX: 2, Q: 0)
   • 605 Jazda w ruchu drogowym w dzień . T
   • 606 Jazda w ruchu drogowym po zmierzchu . T
  3. Różne pola widzenia kierowców T (EX: 4, Q: 0)
   • 607 Pole widzenia . T
   • 608 Pole widzenia . T
   • 609 Pole widzenia - czynniki wpływające . T
   • 610 Olśnienie . T
 11. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa
  1. Budowa pojazdu T (EX: 3, Q: 0)
   • 611 Ogólna budowa ciągników rolniczych . T
   • 612 Mechanizmy jezdne ciągników rolniczych dzielimy na kołowe lub gąsienicowych . T
   • 613 Budowa ciągnika . T
  2. Silnik i układ napędowy T (EX: 5, Q: 0)
   • 614 Ogólna budowa silnika spalinowego . T
   • 615 Rodzaje silników spalinowych . T
   • 616 Silniki z zapłonem iskrowym . T
   • 617 Silniki z zapłonem samoczynnym . T
   • 618 Zasady pracy silników spalinowych . T
  3. Układy i elementy pojazdu wpływające na poprawę bezpieczeństwa T (EX: 3, Q: 0)
   • 619 ABS . T
   • 620 ASR . T
   • 621 ESP . T
 12. Awaria, wypadki, pierwsza pomoc
  1. Zachowanie w momencie awarii T (EX: 3, Q: 2)
   • 429 Oznakowanie pojazdu unieruchomionym z powodu uszkodzenia . T
   • 430 Oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . T
   • 431 Oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . T
   • 3653 Czy podczas postoju uszkodzonego pojazdu na drodze twardej poza obszarem zabudowanym musisz pozostawić włączone światła mijania? T
   • 3654 Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową? T
  2. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej T (EX: 3, Q: 3)
   • 432 Pozycja boczna . T
   • 433 Masaż serca i sztuczne oddychanie u dzieci . T
   • 434 Sprawdzanie przytomności u poszkodowanego . T
   • 3608 Czy wolno Ci polewać oparzenie zimną wodą? T
   • 3606 Czy przykrycie kocem termoizolacyjnym odwróconym na wierzch złotą stroną chroni osobę ranną w wypadku drogowym przed utratą ciepła? T
   • 3620 Czy w tej sytuacji należy pozostawić poszkodowanego z twarzą zanurzoną w wodzie, ponieważ zmiana pozycji może spowodować uraz kręgosłupa? T
  3. Akcje ratunkowe T (EX: 2, Q: 0)
   • 435 Uraz kręgosłupa . T
   • 436 Udzielenie pomocy przez świadka . T