1. Wiadomości ogólne
  1. Prawo Jazdy kategorii D - podstawy D (EX: 5, Q: 0)
   • 1148 Uprawnia do kierowania - kategoria D . D
   • 1149 Ubieganie się o prawo jazdy kat D . D
   • 1150 Uzyskanie prawa jazdy . D
   • 1151 Egzamin teoretyczny . D
   • 1152 Zasady części praktycznej egzaminu . D
  2. Definicje D (EX: 11, Q: 5)
   • 911 Pojazd . D
   • 912 Pojazd silnikowy . D
   • 913 Pojazd samochodowy . D
   • 914 Pojazd wolnobieżny . D
   • 915 Samochód osobowy . D
   • 916 Autobus . D
   • 917 Samochód ciężarowy . D
   • 918 Czterokołowiec . D
   • 919 Ciągnik rolniczy . D
   • 920 Przyczepa, przyczepa lekka, naczepa . D
   • 921 Motocykl . D
   • 3682 Czy pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane? D
   • 3683 Czy pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego? D
   • 3684 Czy pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego? D
   • 3685 Czy pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego? D
   • 3686 Czy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu? D
 2. Podstawowe pojęcia
  1. Droga D (EX: 8, Q: 4)
   • 822 Droga . D
   • 823 Droga publiczna . D
   • 824 Droga twarda . D
   • 825 Droga gruntowa . D
   • 826 Droga wewnętrzna . D
   • 827 Autostrada . D
   • 828 Droga ekspresowa . D
   • 829 Droga dla rowerów . D
   • 3687 Czy droga to wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych w obrębie tego pasa terenu? D
   • 3688 Czy droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 metrów? D
   • 3689 Czy droga gruntowa jest to droga o nawierzchni która nie została wymieniona w definicji drogi twardej oraz droga o nawierzchni która została wymieniona w tej definicji, lecz jej długość nie przekracza 20 metrów? D
   • 3690 Czy droga ekspresowa to droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca? D
  2. Elementy składowe drogi D (EX: 4, Q: 6)
   • 843 Przekrój drogi . D
   • 844 Jezdnia . D
   • 845 Pas ruchu . D
   • 846 Pobocze . D
   • 3691 Czy jezdnia to część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni? D
   • 3692 Czy pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi? D
   • 3693 Czy pobocze to część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt? D
   • 3694 Czy chodnik to część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych? D
   • 3695 Czy pas zieleni jest elementem drogi to obszar terenu rozdzielający jezdnie na drodze dwujezdniowej? D
   • 3696 Czy przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi? D
  3. Obszar zabudowany D (EX: 4, Q: 3)
   • 850 Obszar zabudowany . D
   • 851 Oznakowanie obszaru zabudowanego . D
   • 852 Dopuszczalna prędkość . D
   • 853 Obszar zabudowany . D
   • 3699 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 60 km/h w godzinach od 23 do 5? D
   • 3698 Czy dopuszczalna prędkość jazdy w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h w godzinach od 5 do 23? D
   • 3697 Czy obszar zabudowany to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi? D
  4. Strefa zamieszkania D (EX: 3, Q: 3)
   • 830 Strefa zamieszkania . D
   • 831 Zasady ruchu w strefie zamieszkania . D
   • 832 Oznakowanie strefy zamieszkania . D
   • 3700 Czy strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi? D
   • 3701 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma prawo iść całą szerokością drogi? D
   • 3702 Czy w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu i pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? D
  5. Kierujący i kierowca D (EX: 3, Q: 2)
   • 833 Kierujący . D
   • 834 Kierowca . D
   • 835 PKK . D
   • 3703 Czy kierujący to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie? D
   • 3704 Czy kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem? D
 3. Ruch pojazdów
  1. Pozycja pojazdów na drodze D (EX: 6, Q: 3)
   • 790 Ruch prawostronny . D
   • 791 Jazda lewym pasem ruchu . D
   • 792 Droga dwujezdniowa . D
   • 793 Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni . D
   • 794 Skręt w lewo . D
   • 795 Skręt w prawo . D
   • 3016 Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie? D
   • 3050 Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? D
   • 3023 Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? D
  2. Zasada zachowania ostrożności D (EX: 3, Q: 4)
   • 796 Zasada zachowanie ostrożności . D
   • 797 Bezpieczeństwo ruchu drogowego . D
   • 798 Ostrożność i szczególna ostrożność . D
   • 3362 Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? D
   • 3356 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? D
   • 3354 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty? D
   • 3988 Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? D
  3. Zasada zachowania szczególna ostrożności D (EX: 20, Q: 3)
   • 799 Szczególna ostrożność . D
   • 800 Zachowanie szczególnej ostrożności . D
   • 801 Zachowanie szczególnej ostrożności . D
   • 802 Włączenie się do ruchu . D
   • 803 Zmiana kierunku jazdy . D
   • 804 Zmiana pasa ruchu . D
   • 805 Cofanie . D
   • 806 Wyprzedzanie . D
   • 807 Zbliżanie się do skrzyżowania . D
   • 808 Zbliżanie się do przejścia dla pieszych . D
   • 809 Przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego . D
   • 810 Przejazd dla rowerzystów . D
   • 811 Przejazd kolejowy . D
   • 812 Zmniejszona przejrzystość powietrza . D
   • 813 Przejeżdżanie obok oznakowanego pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania . D
   • 814 Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży . D
   • 815 Omijanie autobusu szkolnego . D
   • 816 Przewożenie osób niepełnosprawnych . D
   • 817 Zbliżanie się do znaków ostrzegawczych . D
   • 818 Migający lub stały sygnał żółty . D
   • 3367 Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? D
   • 3373 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? D
   • 3389 Czy przejeżdżając obok tego przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? D
  4. Zasada ograniczonego zaufania D (EX: 3, Q: 3)
   • 819 Zachowanie szczególnej ostrożności . D
   • 820 Ocena potencjalnego zagrożenia . D
   • 821 Ograniczone zaufanie . D
   • 3381 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania? D
   • 3366 Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? D
   • 3358 Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie? D
 4. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 1
  1. Włączanie się do ruchu D (EX: 7, Q: 4)
   • 723 Włączanie się do ruchu . D
   • 724 Strefa zamieszkania . D
   • 725 Wyjazd na drogę z nieruchomości . D
   • 726 Wyjazd na drogę z pola . D
   • 727 Wyjazd na drogę twardą z drogi gruntowej . D
   • 728 Wyjazd na jezdnię z pobocza . D
   • 729 Wyjazd na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów . D
   • 2652 Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe? D
   • 2673 Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? D
   • 2684 Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? D
   • 2671 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi? D
  2. Skrzyżowania równorzędne D (EX: 8, Q: 6)
   • 730 Zasady pierwszeństwa . D
   • 731 Skrzyżowanie równorzędne . D
   • 732 Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym . D
   • 733 Skrzyżowanie w kształcie litery T . D
   • 734 Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym . D
   • 735 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . D
   • 736 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . D
   • 737 Sytuacja na skrzyżowaniu równorzędnym . D
   • 2672 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? D
   • 2687 Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? D
   • 2650 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony? D
   • 2634 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? D
   • 2657 Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? D
   • 2690 Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? D
  3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu D (EX: 12, Q: 4)
   • 738 Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu . D
   • 739 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 740 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 741 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 742 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 743 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 745 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 744 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 746 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 747 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 748 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 749 Sytuacja na skrzyżowaniu ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu . D
   • 2732 Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? D
   • 2716 Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? D
   • 2745 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? D
   • 2767 Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? D
  4. Sygnały świetlne D (EX: 13, Q: 9)
   • 750 Sygnały świetlne . D
   • 751 Hierarchia znaków i sygnałów drogowych . D
   • 752 Sygnały świetlne . D
   • 753 Sygnalizator kierunkowy S-3 . D
   • 754 Sygnalizator S-2 . D
   • 755 Sygnał czerwony . D
   • 756 Sygnalizatory wyłączone lub nadające sygnał żółty migający . D
   • 757 Przejście dla pieszych . D
   • 758 Linia zatrzymania . D
   • 759 Sygnał żółty . D
   • 760 Sygnał zielony . D
   • 761 Wjazd za sygnalizator . D
   • 762 Strzałka kierunkowa . D
   • 2572 Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? D
   • 2611 Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? D
   • 2589 Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator? D
   • 2591 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony? D
   • 2615 Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? D
   • 2599 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? D
   • 2629 Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu? D
   • 2590 Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony? D
   • 2598 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? D
  5. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną D (EX: 7, Q: 8)
   • 763 Sygnał czerwony . D
   • 764 Pierwszeństwo przejazdu . D
   • 765 Zezwolenie na wjazd za sygnalizator . D
   • 766 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . D
   • 767 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . D
   • 768 Kolejność obowiązywania znaków i sygnałów drogowych . D
   • 769 Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją . D
   • 2834 Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem "stop"? D
   • 2846 Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym? D
   • 2849 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? D
   • 2875 Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? D
   • 2838 Przejeżdżasz przez skrzyżowanie. Czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty? D
   • 2860 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiar skrętu w lewo? D
   • 2840 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego "ustąp pierwszeństwa"? D
   • 2852 Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? D
  6. Sygnały dawane przez kierującego ruchem D (EX: 9, Q: 6)
   • 854 Kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem . D
   • 855 Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem . D
   • 856 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . D
   • 857 Pozycja podstawowa kierującego ruchem . D
   • 858 Utrzymanie kierunku . D
   • 860 Utrzymanie kierunku . D
   • 861 Zmiana kierunku ruchu . D
   • 862 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony . D
   • 863 Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony . D
   • 2606 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? D
   • 2584 Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? D
   • 2605 Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? D
   • 2933 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? D
   • 2593 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost? D
   • 2585 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego? D
  7. Skrzyżowania z kierującym ruchem D (EX: 5, Q: 15)
   • 864 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem . D
   • 865 Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo . D
   • 866 Osoba wykonująca roboty na drodze . D
   • 867 Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię . D
   • 868 Kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów . D
   • 2931 Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? D
   • 2936 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? D
   • 2934 Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? D
   • 2915 Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? D
   • 2939 Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo masz prawo wjechać na skrzyżowanie? D
   • 2937 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? D
   • 2583 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę? D
   • 2940 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych? D
   • 2938 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? D
   • 2947 Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy, jeśli zamierzasz jechać na wprost? D
   • 2912 Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? D
   • 2909 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? D
   • 2962 Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed linią złożoną z trójkątów? D
   • 2924 Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost? D
   • 2918 Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego? D
  8. Skrzyżowania o ruchu okrężnym D (EX: 7, Q: 3)
   • 770 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . D
   • 771 Znak „Ruch okrężny” . D
   • 772 Znak ostrzegawczy A-7 "Ustąp pierwszeństwa" . D
   • 773 Skręt w prawo w najbliższy wylot . D
   • 774 Jazda prosto . D
   • 775 Skręt w lewo . D
   • 776 Zawracanie . D
   • 2670 Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? D
   • 2669 Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? D
   • 2718 Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? D
  9. Zmiana kierunku jazdy D (EX: 6, Q: 8)
   • 777 Manewr zmiany kierunku jazdy . D
   • 778 Szczególna ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu . D
   • 779 Zmiana kierunku jazdy . D
   • 780 Skręt w prawo . D
   • 781 Skręt w lewo . D
   • 782 Jezdnia o ruchu jednokierunkowym . D
   • 3111 Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? D
   • 3142 Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? D
   • 3115 Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? D
   • 3130 Czy masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz, jeśli zamierzasz jechać przez to skrzyżowanie na wprost? D
   • 3108 Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego? D
   • 3110 Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? D
   • 3113 Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? D
   • 3139 Czy na tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo? D
  10. Wjazd i zjazd ze skrzyżowania D (EX: 4, Q: 3)
   • 783 Zbliżanie się do skrzyżowania . D
   • 784 Oznakowanie pasów ruchu . D
   • 785 Linia warunkowego zatrzymania P-13 . D
   • 786 Linia bezwzględnego zatrzymania P-12 . D
   • 3051 Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? D
   • 3042 Czy w tej sytuacji, jeżeli zajdzie konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, możesz zatrzymać pojazd w dowolnym miejscu? D
   • 2981 Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu? D
 5. Szczegółowe przepisy o ruchu pojazdów - część 2
  1. Zmiana pasa ruchu D (EX: 6, Q: 4)
   • 869 Linie wyznaczające pasy ruchu . D
   • 870 Zmiana pasa ruchu . D
   • 871 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . D
   • 872 Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu . D
   • 873 Sygnalizowanie zmiany pasa ruchu . D
   • 874 Zmiana pasa ruchu spowodowana zwężeniem jezdni . D
   • 3097 Czy w tej sytuacji, jadąc środkowym pasem ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony? D
   • 4518 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tzw. "korytarz życia" ? D
   • 4526 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2? D
   • 4523 Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdem nr 3? D
  2. Omijanie D (EX: 7, Q: 5)
   • 704 Omijanie - definicja . D
   • 705 Bezpieczny odstęp podczas omijania . D
   • 706 Omijanie pojazdu skręcającego w lewo . D
   • 707 Omijanie podczas mgły . D
   • 708 Omijanie samochodu nauki jazdy . D
   • 709 Zasady omijania pojazdu . D
   • 710 Omijanie w okolicy przejazdu kolejowego . D
   • 3237 Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu? D
   • 3238 Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego? D
   • 3251 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? D
   • 3243 Czy postąpisz właściwie, jeśli z prawej strony ominiesz poprzedzający pojazd ? D
   • 3249 Czy prawidłowo omijasz poprzedzający pojazd? D
  3. Wymijanie D (EX: 4, Q: 3)
   • 711 Wymijanie . D
   • 712 Bezpieczny odstęp przy wymijaniu . D
   • 713 Wymijanie samochodu nauki jazdy . D
   • 714 Wymijanie pojazdu na wąskiej drodze . D
   • 3268 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wymijania? D
   • 3283 Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu? D
   • 3261 Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania? D
  4. Wyprzedzanie D (EX: 20, Q: 10)
   • 625 Wyprzedzanie . D
   • 626 Widoczność podczas wyprzedzania . D
   • 627 Obserwacja sytuacji za pojazdem podczas wyprzedzania . D
   • 628 Obserwacja sytuacji przed pojazdem podczas wyprzedzania . D
   • 629 Szczególna ostrożność podczas wyprzedzania . D
   • 631 Wyprzedzanie roweru . D
   • 632 Wyprzedzanie z lewej strony . D
   • 633 Wyprzedzanie pojazdu szynowego . D
   • 634 Wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo . D
   • 635 Kierowanie pojazdem wyprzedzanym . D
   • 636 Wyprzedzanie z prawej strony na drodze jednokierunkowej . D
   • 637 Wyprzedzanie z prawej strony - obszar zabudowany . D
   • 638 Wyprzedzanie z prawej strony poza obszarem zabudowanym . D
   • 639 Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia . D
   • 640 Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi . D
   • 641 Wyprzedzanie na skrzyżowaniu . D
   • 642 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . D
   • 643 Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów . D
   • 644 Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym . D
   • 645 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego . D
   • 3201 Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? D
   • 3159 Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie? D
   • 3156 Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? D
   • 3228 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? D
   • 3218 Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? D
   • 3227 Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą? D
   • 3212 Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? D
   • 3182 Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? D
   • 3231 Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? D
   • 3168 Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? D
  5. Zatrzymanie D (EX: 23, Q: 7)
   • 646 Zatrzymanie pojazdu . D
   • 647 Zatrzymanie i postój . D
   • 648 Zatrzymanie pojazdu przy krawędzi jezdni . D
   • 649 Zatrzymanie przy chodniku . D
   • 650 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu kolejowego . D
   • 651 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu tramwajowego . D
   • 652 Zatrzymanie w pobliżu skrzyżowania . D
   • 653 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . D
   • 654 Zatrzymanie w pobliżu przejścia dla pieszych . D
   • 655 Zatrzymanie w pobliżu przejazdu dla rowerzystów . D
   • 656 Tunel . D
   • 657 Most . D
   • 658 Wiadukt . D
   • 659 Linia ciągła . D
   • 661 Linia ciągła wyznaczająca krawędź jezdni . D
   • 660 Linia przerywana . D
   • 662 Zatrzymanie w pobliżu znaków drogowych . D
   • 663 Zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni . D
   • 664 Pas zielony między jezdniami . D
   • 665 Zatrzymanie w pobliżu przystanku autobusowego . D
   • 666 Zatrzymanie w pobliżu zatoki przystankowej . D
   • 667 Zatrzymanie w pobliżu krańców wysepki . D
   • 668 Droga dla rowerów . D
   • 3022 Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? D
   • 2982 Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? D
   • 3029 Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? D
   • 3044 Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? D
   • 3025 Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? D
   • 3056 Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym? D
   • 2998 Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni? D
  6. Postój D (EX: 11, Q: 1)
   • 669 Postój pojazdu . D
   • 670 Widoczność pojazdu . D
   • 671 Postój na chodniku . D
   • 672 Postój w pobliżu wjazdu do bramy . D
   • 673 Miejsce postoju . D
   • 674 Postój w pobliżu przejazdu kolejowego . D
   • 675 Postoju w strefie zamieszkania . D
   • 676 Postój na obszarze zabudowanym . D
   • 677 Autostrada lub droga ekspresowa . D
   • 678 Unieruchomienie pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego . D
   • 679 Zabezpieczenie pojazdu . D
   • 2975 Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ? D
  7. Cofanie D (EX: 5, Q: 4)
   • 680 Cofanie . D
   • 681 Most i wiadukt . D
   • 682 Autostrada i droga ekspresowa . D
   • 683 Tunel . D
   • 684 Ustąpienie pierwszeństwa podczas cofania . D
   • 3256 Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej? D
   • 3255 Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione? D
   • 3257 Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności? D
   • 3260 Czy na drodze za tym znakiem masz prawo wykonać manewr cofania? D
  8. Zachowanie wobec pieszego D (EX: 9, Q: 4)
   • 685 Przejście dla pieszych . D
   • 686 Skręcanie w drogę poprzeczną . D
   • 687 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . D
   • 688 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych . D
   • 689 Zachowanie w okolicy przejścia dla pieszych . D
   • 690 Chodnik . D
   • 691 Przejeżdżanie przez chodnik lub drogę dla pieszych . D
   • 692 Jazdy po placu a pierwszeństwo pieszych . D
   • 693 Strefa zamieszkania . D
   • 3472 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? D
   • 3457 Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który zamierza wejść na jezdnię? D
   • 3446 Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych? D
   • 3481 Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? D
  9. Zachowanie wobec rowerzysty D (EX: 10, Q: 4)
   • 698 Definicja drogi dla rowerów . D
   • 699 Definicja pasa ruchu dla rowerów . D
   • 694 Przejazd dla rowerzystów . D
   • 695 Skręcanie w drogę poprzeczną . D
   • 696 Drogę dla rowerów . D
   • 697 Wyprzedzanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów . D
   • 700 Definicja przejazdu dla rowerzystów . D
   • 701 Wyprzedzanie przez kierującego rowerem . D
   • 702 Wyprzedzanie pojazdów silnikowych . D
   • 703 Bezpieczny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty . D
   • 3487 Czy wyprzedzenie rowerzysty w tej sytuacji jest zabronione? D
   • 3518 Czy podczas wyprzedzania rowerzysty, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, poza obszarem zabudowanym, powinieneś używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych? D
   • 3492 Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m? D
   • 3509 Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? D
  10. Zachowanie wobec dzieci D (EX: 6, Q: 2)
   • 875 Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych . D
   • 876 Oznakowanie przejścia dla pieszych . D
   • 877 Kierujący autobusem szkolnym . D
   • 878 Miejsce postoju autobusu szkolnego . D
   • 879 Miejsce postoju autobusu szkolnego . D
   • 880 Oznakowanie autobusu szkolnego . D
   • 3515 Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni? D
   • 3502 Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? D
  11. Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się D (EX: 3, Q: 3)
   • 881 Przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej . D
   • 882 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . D
   • 883 Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych . D
   • 3460 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? D
   • 3468 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię? D
   • 3436 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? D
  12. Zachowanie na przejazdach kolejowych D (EX: 17, Q: 3)
   • 884 Zbliżanie się do przejazdu kolejowego . D
   • 885 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . D
   • 886 Zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór . D
   • 887 Brak miejsca do kontynuowania jazdy za przejazdem . D
   • 888 Wyprzedzanie . D
   • 889 Omijanie . D
   • 890 Unieruchomienie pojazdu na przejeździe kolejowym . D
   • 891 Pojazd o długości przekraczającej 10 m na przejeździe kolejowym . D
   • 892 Krzyż św. Andrzeja . D
   • 893 Krzyż św. Andrzeja . D
   • 894 Przejazd kolejowy z zaporami . D
   • 895 Przejazd kolejowy bez zapór . D
   • 896 Znaki informujące o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego . D
   • 900 Oznakowanie przejazdu kolejowego . D
   • 897 STOP . D
   • 898 Sygnał dźwiękowy . D
   • 899 Sygnał czerwony . D
   • 3581 Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP? D
   • 3535 Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? D
   • 3534 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? D
  13. Zachowanie na przejazdach tramwajowych D (EX: 10, Q: 1)
   • 901 Wjazd na tory tramwajowe . D
   • 902 Przejazd przez tory tramwajowe . D
   • 903 Zatrzymanie w bezpiecznym miejscu . D
   • 904 Linia tramwajowa przecinająca drogę . D
   • 905 Miejsce do kontynuowania jazdy za przejazdem tramwajowym . D
   • 906 Pierwszeństwo pojazdów szynowych . D
   • 907 Znak Tramwaj . D
   • 908 Tory pojazdów szynowych przecinają drogę . D
   • 909 Pojazd szynowy wyjeżdżający z zajezdni . D
   • 910 Pojazd szynowy wjeżdżający do zajezdni . D
   • 3531 Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? D
  14. Miejsca przystanków komunikacji publicznej D (EX: 3, Q: 3)
   • 787 Przystanek . D
   • 788 Oznaczony przystanek tramwajowy . D
   • 789 Przystanek nie wyposażony w wysepkę dla pasażerów . D
   • 2941 Czy w tej sytuacji, jadąc poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek ułatwić autobusowi włączenie się do ruchu? D
   • 2944 Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? D
   • 2929 Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? D
  15. Dopuszczalne prędkości D (EX: 9, Q: 13)
   • 715 Obszar zabudowany . D
   • 716 Obszar zabudowany . D
   • 717 Autostrada . D
   • 718 Droga ekspresowa . D
   • 719 Droga ekspresowa . D
   • 720 Droga poza obszarem zabudowanym . D
   • 721 Holowanie . D
   • 722 Ograniczenie prędkości . D
   • 1158 Bezpieczna prędkość . D
   • 1771 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać kierując autobusem na drodze za tym znakiem? D
   • 1773 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać kierując autobusem z przyczepą lekką na drodze za tym znakiem? D
   • 1776 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na autostradzie, kierując autobusem spełniającym dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach? D
   • 1777 Jaka jest maksymalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem o długości do 6 m? D
   • 1774 Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem spełniającym dodatkowe warunki techniczne o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h? D
   • 1772 Czy kierując autobusem na obszarze zabudowanym, masz prawo jechać z prędkością 80 km/h na tak oznakowanej drodze? D
   • 1770 Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość autobusu, który nie spełnia dodatkowych warunków technicznych, na tak oznakowanej drodze? D
   • 1775 Jaka jest maksymalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem spełniającym dodatkowe warunki techniczne o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h? D
   • 1781 Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem spełniającym dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach? D
   • 1780 Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą masz prawo jechać na autostradzie, gdy kierujesz autobusem o nie większej niż 15 liczbie miejsc? D
   • 1779 Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem? D
   • 1778 Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą masz prawo jechać drogą za tym znakiem, gdy kierujesz autobusem o liczbie miejsc nie większej niż 15? D
   • 1875 Jedziesz po drodze z maksymalną dozwoloną prędkością, pomimo tego widzisz zbliżający się z tyłu pojazd, który mruga światłami. Co zrobisz w tej sytuacji? D
  16. Jazda na suwak D (EX: 3, Q: 14)
   • 1162 Wyjaśnienie zasady "jazdy na suwak". . D
   • 1163 Jazda na suwak na drodze o więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku . D
   • 1164 Jazda na suwak o więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku . D
   • 4535 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? D
   • 4536 Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą? D
   • 4545 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? D
   • 4544 Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu ? D
   • 4543 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać w prawo ? D
   • 4542 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? D
   • 4541 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? D
   • 4537 Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ? D
   • 4547 Czy kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nr 2? D
   • 4548 Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu kierującemu pojazdem nr 2? D
   • 4546 Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi Tobie zmianę pasa ruchu? D
   • 4554 Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? D
   • 4555 Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? D
   • 4556 Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. "jazdę na suwak", gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ? D
  17. Korytarz życia D (EX: 3, Q: 7)
   • 1159 Jak poprawnie uformować "korytarz życia"? . D
   • 1160 Korytarz życia na jezdni z dwoma pasami ruchu. . D
   • 1161 Korytarz życia na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu. . D
   • 4540 Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? D
   • 4539 Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony "korytarz życia"? D
   • 4538 Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego? D
   • 4549 Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. "korytarz życia"? D
   • 4551 Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? D
   • 4550 Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ? D
   • 4552 Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? D
 6. Znaki drogowe
  1. Znaki ostrzegawcze D (EX: 42, Q: 6)
   • 623 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo . D
   • 624 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo . D
   • 836 A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo . D
   • 925 A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo . D
   • 926 A-5 Skrzyżowanie dróg . D
   • 927 A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach . D
   • 928 A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie . D
   • 929 A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie . D
   • 930 A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony . D
   • 931 A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony . D
   • 932 A-7 Ustąp pierwszeństwa . D
   • 933 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym . D
   • 934 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami . D
   • 935 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór . D
   • 936 A-11 Nierówna droga . D
   • 937 A-11a Próg zwalniający . D
   • 938 A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne . D
   • 939 A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne . D
   • 940 A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne . D
   • 941 A-13 Ruchomy most . D
   • 942 A-14 Roboty drogowe . D
   • 947 A-18a Zwierzęta gospodarskie . D
   • 950 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym . D
   • 953 A-23 Stromy podjazd . D
   • 954 A-24 Rowerzyści . D
   • 955 A-25 Spadające odłamki skalne . D
   • 944 A-15 Śliska jezdnia . D
   • 945 A-16 Przejście dla pieszych . D
   • 946 A-17 Dzieci . D
   • 948 A-18b Zwierzęta dzikie . D
   • 949 A-19 Boczny wiatr . D
   • 951 A-21 Tramwaj . D
   • 952 A-22 Niebezpieczny zjazd . D
   • 956 A-26 Lotnisko . D
   • 957 A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki . D
   • 958 A-28 Sypki żwir . D
   • 959 A-29 Sygnały świetlne . D
   • 960 A-30 Inne niebezpieczeństwo . D
   • 961 A-31 Niebezpieczne pobocze . D
   • 962 A-32 Oszronienie jezdni . D
   • 963 A-33 Zator drogowy . D
   • 964 A-34 Wypadek drogowy . D
   • 2155 Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? D
   • 2151 Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? D
   • 2111 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? D
   • 2168 Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego? D
   • 2118 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? D
   • 2122 Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony? D
  2. Znaki zakazu D (EX: 45, Q: 4)
   • 965 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach . D
   • 966 B-2 Zakaz wjazdu . D
   • 967 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych . D
   • 968 B-3a Zakaz wjazdu autobusów . D
   • 969 B-4 Zakaz wjazdu motocykli . D
   • 970 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych . D
   • 971 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych . D
   • 972 B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą . D
   • 973 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych . D
   • 974 B-9 Zakaz wjazdu rowerów . D
   • 975 B-10 Zakaz wjazdu motorowerów . D
   • 976 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych . D
   • 977 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych . D
   • 978 B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi . D
   • 979 B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . D
   • 980 B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę . D
   • 981 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m . D
   • 982 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m . D
   • 983 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m . D
   • 984 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t . D
   • 985 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t . D
   • 986 B-20 STOP . D
   • 987 B-21 Zakaz skręcania w lewo . D
   • 988 B-22 Zakaz skręcania w prawo . D
   • 989 B-23 Zakaz zawracania . D
   • 990 B-24 Koniec zakazu zawracania . D
   • 991 B-25 Zakaz wyprzedzania . D
   • 992 B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe . D
   • 993 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania . D
   • 994 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe . D
   • 995 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych . D
   • 996 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych . D
   • 997 B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka . D
   • 1001 B-35 Zakaz postoju . D
   • 998 B-32 Stój - kontrola celna . D
   • 999 B-33 Ograniczenie prędkości . D
   • 1000 B-34 Koniec ograniczenia prędkości . D
   • 1002 B-36 Zakaz zatrzymywania się . D
   • 1003 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste . D
   • 1004 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste . D
   • 1005 B-39 Strefa ograniczonego postoju . D
   • 1007 B-41 Zakaz ruchu pieszych . D
   • 1008 B-42 Koniec zakazów . D
   • 1009 B-43 Strefa ograniczonej prędkości . D
   • 1010 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości . D
   • 2216 Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? D
   • 2320 Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? D
   • 2253 Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania? D
   • 2315 Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? D
  3. Znaki nakazu D (EX: 20, Q: 0)
   • 1011 C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem . D
   • 1012 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem . D
   • 1013 C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem . D
   • 1014 C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem . D
   • 1015 C-5 Nakaz jazdy prosto . D
   • 1016 C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo . D
   • 1017 C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo . D
   • 1018 C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo . D
   • 1019 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku . D
   • 1020 C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku . D
   • 1021 C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku . D
   • 1022 C-12 Ruch okrężny . D
   • 1023 C-13 Droga dla rowerów . D
   • 1024 C-13a Koniec drogi dla rowerów . D
   • 1025 C-14 Prędkość minimalna . D
   • 1026 C-15 Koniec minimalnej prędkości . D
   • 1027 C-16 Droga dla pieszych . D
   • 1028 C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi . D
   • 1029 C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . D
   • 1030 C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych . D
  4. Znaki informacyjne D (EX: 61, Q: 3)
   • 1031 D-1 Droga z pierwszeństwem . D
   • 1032 D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem . D
   • 1033 D-3 Droga jednokierunkowa . D
   • 1034 D-4a Droga bez przejazdu . D
   • 1035 D-4a Wjazd na drogę bez przejazdu . D
   • 1036 D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni . D
   • 1037 D-6 Przejście dla pieszych . D
   • 1038 D-6a Przejazd dla rowerów . D
   • 1039 D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów . D
   • 1040 D-7 Droga ekspresowa . D
   • 1041 D-8 Koniec drogi ekspresowej . D
   • 1042 D-9 Autostrada . D
   • 1043 D-10 Koniec autostrady . D
   • 1044 D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów . D
   • 1045 D-12 Pas ruchu dla autobusów . D
   • 1046 D-13 Początek pasa ruchu powolnego . D
   • 1047 D-13a Początek pasa ruchu . D
   • 1048 D-14 Koniec pasa ruchu . D
   • 1049 D-15 Przystanek autobusowy . D
   • 1050 D-16 Przystanek trolejbusowy . D
   • 1051 D-17 Przystanek tramwajowy . D
   • 1052 D-18 Parking . D
   • 1053 D-18a Parking - miejsce zastrzeżone . D
   • 1054 D-18b Parking zadaszony . D
   • 1055 D-19 Postój taksówek . D
   • 1056 D-20 Koniec postoju taksówek . D
   • 1057 D-21 Szpital . D
   • 1058 D-21a Policja . D
   • 1059 D-22 Punkt opatrunkowy . D
   • 1060 D-23 Stacja paliwowa . D
   • 1061 D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów . D
   • 1062 D-24 Telefon . D
   • 1063 D-25 Poczta . D
   • 1064 D-26 Stacja obsługi technicznej . D
   • 1065 D-26a Wulkanizacja . D
   • 1067 D-26c Toaleta publiczna . D
   • 1068 D-26d Natrysk . D
   • 1069 D-27 Bufet lub kawiarnia . D
   • 1070 D-28 Restauracja . D
   • 1071 D-29 Hotel (motel) . D
   • 1072 D-30 Obozowisko (camping) . D
   • 1073 D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych . D
   • 1074 D-32 Pole biwakowe . D
   • 1075 D-33 Schronisko młodzieżowe . D
   • 1076 D-34 Punkt informacji turystycznej . D
   • 1077 D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym . D
   • 1078 D-35 Przejście podziemne dla pieszych . D
   • 1079 D-35a Schody ruchome w dół . D
   • 1080 D-36 Przejście nadziemne dla pieszych . D
   • 1081 D-36a Schody ruchome w górę . D
   • 1082 D-37 Tunel . D
   • 1083 D-38 Koniec tunelu . D
   • 1084 D-39 Dopuszczalne prędkości . D
   • 1085 D-40 Strefa zamieszkania . D
   • 1086 D-41 Koniec strefy zamieszkania . D
   • 1087 D-42 Obszar zabudowany . D
   • 1088 D-43 Koniec obszaru zabudowanego . D
   • 1089 D-44 Strefa parkowania . D
   • 1090 D-45 Koniec strefy parkowania . D
   • 1092 D-47 Koniec drogi wewnętrznej . D
   • 1091 D-46 Droga wewnętrzna . D
   • 2368 Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? D
   • 2352 Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? D
   • 2342 Czy w tej sytuacji jesteś informowany o początku drogi z pierwszeństwem przejazdu? D
  5. Znaki kierunku i miejscowości D (EX: 8, Q: 4)
   • 1093 E-1 Tablica przeddrogowskazowa . D
   • 1094 E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni . D
   • 1095 E-15a Numer drogi krajowej . D
   • 1096 E-15b Numer drogi wojewódzkiej . D
   • 1097 E-15c Numer autostrady . D
   • 1098 E-15g Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t . D
   • 1099 E-17a Miejscowość . D
   • 1100 E-18a Koniec miejscowości . D
   • 2333 Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego? D
   • 2391 Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych? D
   • 2348 Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci poruszać się autobusem o nacisku osi pojedynczej wynoszącym 9 ton? D
   • 2349 Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci poruszać się autobusem o nacisku osi pojedynczej wynoszącym 10 ton? D
  6. Znak uzupełniające D (EX: 7, Q: 3)
   • 1101 F-1 Przejście graniczne . D
   • 1102 F-6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem . D
   • 1103 F-10 Kierunki na pasach ruchu . D
   • 1104 F-11 Kierunki na pasie ruchu . D
   • 1105 F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem . D
   • 1106 F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania . D
   • 1107 F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej . D
   • 2392 Czy w przedstawionej sytuacji, po skręcie w prawo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? D
   • 2393 Czy tabliczka umieszczona pod znakiem informacyjnym wskazuje, że po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem? D
   • 2380 Czy umieszczona pod widocznym znakiem tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie? D
  7. Znaki drogowe poziome D (EX: 28, Q: 10)
   • 1108 P-1 Linia pojedyncza przerywana . D
   • 1109 P-2 Linia pojedyncza ciągła . D
   • 1110 P-3 Linia jednostronnie przekraczalna . D
   • 1111 P-4 Linia podwójna ciągła . D
   • 1112 P-5 Linia podwójna przerywana . D
   • 1113 P-6 Linia ostrzegawcza . D
   • 1114 P-7a Linia krawędziowa przerywana . D
   • 1115 P-7b Linia krawędziowa ciągła . D
   • 1116 P-8a Strzałka kierunkowa na wprost . D
   • 1117 P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania . D
   • 1118 P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania . D
   • 1119 P-9 Strzałka naprowadzająca . D
   • 1120 P-10 Przejście dla pieszych . D
   • 1121 P-11 Przejazd dla rowerzystów . D
   • 1122 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop . D
   • 1123 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów . D
   • 1124 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów . D
   • 1125 P-15 Trójkąt podporządkowania . D
   • 1126 P-16 Napis STOP . D
   • 1127 P-17 Linia przystankowa . D
   • 1128 P-18 Stanowisko postojowe . D
   • 1129 P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy . D
   • 1130 P-20 "Koperta" . D
   • 1131 P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu . D
   • 1132 P-22 Napis "BUS" . D
   • 1133 P-23 "Rower" . D
   • 1134 P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej . D
   • 1135 P-25 Próg zwalniający . D
   • 2540 Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? D
   • 2473 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni? D
   • 2472 Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? D
   • 2535 Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie? D
   • 2537 Czy możesz kontynuować jazdę na wprost przez linię przystankową? D
   • 2482 Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku? D
   • 2541 Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? D
   • 2532 Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu? D
   • 2471 Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? D
   • 2481 Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? D
 7. Używanie pojazdu
  1. Używanie świateł zewnętrznych D (EX: 10, Q: 7)
   • 440 Światła mijania . D
   • 441 Jazda w warunkach normalnej przejrzystości powietrza . D
   • 442 Światła do jazdy dziennej . D
   • 443 Światła drogowe . D
   • 444 Światła pozycyjne . D
   • 445 Światła przeciwmgłowe . D
   • 446 Światła na drodze krętej . D
   • 447 Tylne światła przeciwmgłowe . D
   • 448 Warunki niedostatecznej widoczności . D
   • 449 Zatrzymanie lub postój w miejscu oświetlonym . D
   • 3291 Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania? D
   • 3293 Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci poruszać się z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi? D
   • 3315 Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym ("korku"), pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? D
   • 3302 Czy w tej sytuacji po wyminięciu pojazdu masz prawo zmienić światła mijania na drogowe? D
   • 3303 Czy w tej sytuacji, kierując pojazdem samochodowym, wolno Ci używac wyłącznie świateł pozycyjnych?. D
   • 1848 Kiedy kierując autobusem masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? D
   • 1849 Kiedy kierując autobusem masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? D
  2. Używanie sygnałów pojazdu D (EX: 4, Q: 8)
   • 450 Sygnał dźwiękowy . D
   • 451 Użycie sygnału dźwiękowego . D
   • 452 Nadużywania sygnału dźwiękowego . D
   • 453 Używanie sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym . D
   • 3292 Czy wyprzedzając masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, jeżeli widoczny pojazd rozpocznie zmianę pasa ruchu? D
   • 3322 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? D
   • 3288 Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego? D
   • 3290 Czy w tej sytuacji dozwolone jest użycie sygnału dźwiękowego? D
   • 3289 Czy w tej sytuacji masz prawo kilkukrotnie użyć sygnału dźwiękowego, zamiast zatrzymać pojazd? D
   • 3323 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? D
   • 3327 Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? D
   • 1850 W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe podczas jazdy autobusem we mgle? D
  3. Zasady i warunki pracy kierowcy D (EX: 6, Q: 18)
   • 454 Ważne definicje . D
   • 455 Czasem pracy kierowcy . D
   • 456 Czasem pracy kierowcy . D
   • 457 Przerwa w pracy . D
   • 458 Czas pracy kierowcy . D
   • 459 Praca wykonywana w porze nocnej . D
   • 1802 Która z wymienionych czynności zaliczana jest do czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy? D
   • 1804 Który z wymienionych harmonogramów jazdy jest dopuszczalny? D
   • 1805 Jakiego okresu maksymalnie może dotyczyć kontrola drogowa czasu pracy kierowcy autobusu? D
   • 1807 Do jakiego rodzaju czynności kierowcy, zalicza się utrzymanie w czystości autobusu? D
   • 1808 W jakiej pozycji należy ustawić przełącznik tachografu, jeżeli kierowca wykonuje czynności związane z utrzymaniem autobusu w czystości? D
   • 1812 Ile godzin rekompensaty do odebrania pozostało kierowcy, jeżeli wykorzystał 35 godzin skróconego tygodniowego odpoczynku? D
   • 1814 Ile godzin minimalnie powinien wynosić nieprzerwany dzienny odpoczynek kierowcy załogi kilkuosobowej? D
   • 1815 Do ilu godzin maksymalnie możesz przedłużyć dzienny czas prowadzenia pojazdu wykonując przewóz drogowy? D
   • 1818 Ile wynosi maksymalny łączny czas prowadzenia autobusu w ciągu dwóch kolejnych tygodni? D
   • 1821 Jak długi okres odpoczynku musi wykorzystać kierowca jako rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku, który trwał 24 godziny? D
   • 1811 Czy godziny, odbierane jako rekompensata za skrócony odpoczynek tygodniowy, mogą być dzielone? D
   • 1810 Ile godzin minimalnie wynosi regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy autobusu? D
   • 1803 Ile godzin może wynosić łączny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy w dwóch kolejnych tygodniach? D
   • 1806 Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy? D
   • 1809 Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy w danej dobie, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej? D
   • 1819 Rekompensatą za skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy jest dodatkowy odpoczynek, który powinien wykorzystać: D
   • 1817 W jaki sposób wykorzystuje się odpoczynek z tytułu rekompensaty za skrócony tygodniowy okres odpoczynku? D
   • 1813 Ile godzin rekompensaty do odebrania pozostało kierowcy, jeżeli wykorzystał 24 godziny skróconego tygodniowego odpoczynku? D
  4. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem D (EX: 15, Q: 6)
   • 460 Wymagania dotyczące pojazdu . D
   • 461 Samoczynne wycieraczki przedniej szyby . D
   • 462 Prędkościomierz . D
   • 463 Lusterka zewnętrzne . D
   • 464 Sygnał  dźwiękowy . D
   • 465 Pasy bezpieczeństwa . D
   • 466 Błotniki . D
   • 467 Fartuchy . D
   • 468 Zagłówki na siedzeniach . D
   • 469 Urządzenia zabezpieczające . D
   • 470 Trójkąt ostrzegawczy . D
   • 471 Gaśnica samochodowa . D
   • 472 Wyposażenie . D
   • 473 Tłumik wydechu . D
   • 474 Apteczka samochodowa . D
   • 1782 Który z tych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie autobusu szkolnego? D
   • 1786 W jakim przypadku pasy bezpieczeństwa będą mogły spełnić swoją funkcję? D
   • 1783 Który z tych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie autobusu miejskiego wykorzystywanego w komunikacji miejskiej? D
   • 1796 W ile gaśnic powinien być wyposażony autobus o długości nieprzekraczającej 6 metrów? D
   • 1784 Czy zanim rozpoczniesz jazdę autobusem wyposażonym w wyjścia awaryjne, masz obowiązek upewnić się, że dostęp do nich nie jest utrudniony? D
   • 1792 Co stanowi obowiązkowe wyposażenie autobusu, którego dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h? D
  5. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące pojazdu D (EX: 4, Q: 5)
   • 475 Czynniki wpływające na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu . D
   • 476 Utrzymanie  szyb i lusterek . D
   • 477 Niedozwolone zachowania kierującego . D
   • 478 Pojazd niedopuszczony do ruchu . D
   • 1801 W ile wyjść awaryjnych powinien być wyposażony autobus posiadający 32 miejsca dla pasażerów? D
   • 1888 Jakiego pojazdu nie wolno Ci holować? D
   • 1889 Czy wolno Ci holować autobusem samochód ciężarowy z przyczepą? D
   • 1800 W jakim celu używa się hamulca przystankowego w autobusie? D
   • 1797 Który z przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie autobusu używanego w komunikacji miejskiej? D
  6. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku D (EX: 2, Q: 3)
   • 479 Ładunek w transporcie . D
   • 480 Umieszczenie ładunku . D
   • 1883 W jaki sposób powinien być przewożony autobusem turystycznym bagaż o ostro zakończonych krawędziach? D
   • 1881 Ile może wynosić łączna masa przewożonych w autobusie osób i ich bagażu? D
   • 1882 Gdzie powinien być przewożony bagaż w autobusie turystycznym? D
  7. Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób D (EX: 4, Q: 10)
   • 481 Pojazd przeznaczony do przewozu osób . D
   • 482 Palenie tytoniu przez kierującego pojazdem . D
   • 483 Pasy bezpieczeństwa . D
   • 484 Osoby zwolnione z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa . D
   • 1891 Której z wymienionych czynności nie wolno Ci wykonywać podczas przewożenia pasażerów autobusem? D
   • 1799 Ile osób wolno Ci przewozić autobusem przegubowym komunikacji miejskiej? D
   • 1880 Czy osoba dorosła przewożona autobusem na siedzeniu wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek z nich korzystać? D
   • 1884 Czego nie możesz robić kierując autobusem przewożącym osoby? D
   • 1885 Czego nie wolno Ci robić kierując autobusem przewożącym osoby? D
   • 1886 Co masz obowiązek zrobić kierując autobusem przewożącym osoby przed ruszeniem z miejsca postoju? D
   • 1887 Czy wolno Ci spożywać posiłek podczas kierowania autobusem? D
   • 1892 Ile osób, maksymalnie, wolno Ci przewozić autobusem turystycznym? D
   • 1798 W którym przypadku pasy bezpieczeństwa są zapięte prawidłowo? D
   • 1787 Ilu pasażerów masz prawo przewozić autobusem komunikacji miejskiej? D
 8. Kierowca
  1. Wymagne dokumenty D (EX: 3, Q: 7)
   • 485 Prawo jazdy . D
   • 486 Dowód rejestracyjny . D
   • 487 Międzynarodowe prawo jazdy . D
   • 1894 W którym z wymienionych przypadków wymagane jest zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób? D
   • 1895 Który dokument jest zobowiązany mieć przy sobie kierujący autobusem podczas wykonywania przewozu drogowego osób? D
   • 1896 Który dokument jest zobowiązany mieć przy sobie kierujący, który wykonuje regularny przewóz drogowy osób? D
   • 1898 Który dokument jesteś zobowiązany mieć przy sobie, gdy wykonujesz autobusem międzynarodowy przewóz wahadłowy? D
   • 1899 Który dokument masz obowiązek mieć przy sobie, gdy kierujesz autobusem przewożącym osoby w ramach przewozu regularnego? D
   • 1816 Do jakiego rodzaju czynności kierowcy zalicza się sprawdzanie i kompletowanie dokumentów dotyczących przewozu? D
   • 1820 Wykonujesz autobusem przewóz drogowy. Jaki okres muszą obejmować dokumentujące Twoją aktywność wykresówki, zapisy odręczne i wydruki, które masz obowiązek mieć przy sobie? D
  2. Ubezpieczenia D (EX: 3, Q: 0)
   • 488 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC . D
   • 489 Ubezpieczenie NW . D
   • 490 Autocasco . D
  3. Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu D (EX: 3, Q: 0)
   • 491 Obowiązki właściciela pojazdu przy rejestracji pojazdu . D
   • 492 Główny Inspektorat Transportu Drogowego . D
   • 493 Czynności inspektora podczas kontroli . D
 9. Technika kierowania pojazdem
  1. Ruszanie i technika pokonywania zakrętów D (EX: 12, Q: 11)
   • 494 Czynności przed zajęciem miejsca za kierownicą . D
   • 495 Kolejność po zajęciu miejsca za kierownicą . D
   • 496 Fotel kierowcy . D
   • 497 Ustawienie zagłówka . D
   • 498 Ustawienie wysokości pasa bezpieczeństwa . D
   • 499 Uruchomienie silnika . D
   • 500 Uruchomienie silnika - zasady . D
   • 501 Ułożenie rąk na kierownicy „za piętnaście trzecia” . D
   • 502 Ułożenie rąk na kierownicy „za dziesięć druga” . D
   • 503 Ruszanie pod górę . D
   • 504 Jazda na górskich drogach . D
   • 505 Kontrola temperatury cieczy chłodzącej podczas jazdy w górach . D
   • 1856 W jakiej pozycji powinien być ustawiony fotel kierującego autobusem? D
   • 1830 Z jaką prędkością możesz jechać kierując autobusem? D
   • 1858 Na którym biegu rozpoczniesz jazdę autobusem do przodu w dobrych warunkach drogowych na płaskim terenie? D
   • 1860 W jaki sposób kierując autobusem skręcisz w prawo na skrzyżowaniu? D
   • 1865 W jakiej pozycji powinieneś ustawić fotel kierowcy, przygotowując się do jazdy autobusem? D
   • 1854 W jakiej sytuacji powinieneś używać zwalniacza prędkości podczas jazdy autobusem w terenie górzystym? D
   • 1866 Co powinieneś widzieć we właściwie ustawionym lusterku zewnętrznym kierując autobusem? D
   • 1863 Jak powinieneś kierować autobusem podczas jazdy po łuku drogi? D
   • 1857 Co, kierując autobusem, powinieneś widzieć w prawidłowo ustawionych lusterkach zewnętrznych (bocznych)? D
   • 1859 Jaki jest najbardziej efektywny sposób rozpędzania autobusu? D
   • 1861 Co powinien zrobić kierowca autobusu przed rozpoczęciem manewru cofania? D
  2. Odstępy i hamowanie pojazdu D (EX: 9, Q: 16)
   • 506 Droga zatrzymania pojazdu . D
   • 507 Droga zatrzymania . D
   • 508 Droga zatrzymania - schemat . D
   • 509 Droga hamowania - schemat . D
   • 510 Droga hamowania . D
   • 511 Czas reakcji . D
   • 512 Czas rzeczywistego hamowania . D
   • 513 Czynniki wpływające na drogę hamowania . D
   • 514 Bezpieczny odstęp pomiędzy pojazdami . D
   • 1862 Którą z wymienionych czynności, kierując autobusem, powinieneś wykonać w celu uzyskania największej skuteczności hamowania silnikiem? D
   • 1826 Który z wymienionych czynników w zasadniczy sposób decyduje o długości drogi hamowania autobusu? D
   • 1864 Którą z wymienionych czynności, kierując autobusem, powinieneś wykonać w celu uzyskania największej skuteczności nagłego hamowania? D
   • 1829 Od czego, w zasadniczy sposób, zależy przyczepność opon autobusu do suchej jezdni? D
   • 1789 W jakim celu użyjesz hamulca przystankowego? D
   • 1790 W jaki sposób uruchomisz hamulec przystankowy? D
   • 1793 Jakiej prędkości nie pozwala przekroczyć homologowany ogranicznik prędkości, w który jest wyposażony autobus? D
   • 1795 W ile gaśnic powinien być wyposażony autobus o długości przekraczającej 6 metrów? D
   • 1855 W jakiej sytuacji system ABS może być nieskuteczny podczas hamowania autobusu? D
   • 1836 Kierujesz autobusem. Który z wymienionych czynników powinieneś uwzględnić przede wszystkim przy ustalaniu odstępu od jadącego przed Tobą pojazdu? D
   • 1870 Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby rozpocząć hamowanie silnikiem? D
   • 1828 Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania autobusu przy dwukrotnie większej prędkości? D
   • 1827 Do którego z wymienionych czynników należy dostosować odległość autobusu od poprzedzającego go pojazdu? D
   • 1840 Jak najskuteczniej hamować pojazdem z systemem ABS? D
   • 1869 W którym z wymienionych przypadków, uzyskuje się największą skuteczność hamowania autobusu przy pomocy hamulca silnikowego? D
   • 1839 W którym z wymienionych przypadków hamulec silnikowy wyłącza się automatycznie? D
  3. Spostrzegania i ocena sytuacji D (EX: 5, Q: 15)
   • 401 Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym . D
   • 402 Środki odurzające a bezpieczeństwo w ruchu drogowym . D
   • 515 Wahanie stanu emocjonalnego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym . D
   • 516 Zachowanie kierującego . D
   • 517 Opóźniona reakcja . D
   • 3655 Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze? D
   • 3656 Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności? D
   • 3657 Czy spożycie amfetaminy może zwiększać skłonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań? D
   • 1831 Z jaką prędkością możesz jechać kierując autobusem? D
   • 1833 Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinieneś zachować na drodze za tym znakiem kierując autobusem o długości powyżej 7 m? D
   • 1834 Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinieneś zachować kierując autobusem w obszarze zabudowanym? D
   • 1835 Jaka odległość powinna być zachowana pomiędzy zorganizowanymi kolumnami autobusów? D
   • 1838 Ile metrów odstępu od poprzedzającego pojazdu należy zachować podczas zatrzymania wynikającego z zatoru drogowego w tunelu? D
   • 1841 Jaki odstęp należy utrzymać podczas jazdy za innym pojazdem? D
   • 1851 Co może być przyczyną niewłaściwej oceny sytuacji na drodze przez kierującego autobusem? D
   • 1873 Jak należy się zachować w przypadku pomylenia zjazdu na drodze o wzmożonym ruchu? D
   • 1874 Jak zachowasz się w sytuacji, która zmusi Cię do kontynuuowania jazdy za pojazdem nauki jazdy, bez możliwości bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania? D
   • 1832 Jaki minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz zachować kierując autobusem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m? D
   • 1868 Który ze sposobów zatrzymania autobusu przed skrzyżowaniem na jezdni suchej jest właściwy? D
   • 1852 W jakiej sytuacji masz prawo używać tylnych świateł przeciwmgłowych, gdy kierujesz autobusem? D
 10. Warunki drogowe
  1. Czynniki ryzyka związane z warunkami pogodowymi D (EX: 5, Q: 2)
   • 403 Jazda podczas deszczu . D
   • 404 Jazda podczas mgły . D
   • 406 Jazda w górach w zimie . D
   • 518 Jazda podczas opadów śniegu . D
   • 519 Przeciwdziałania spaleniu hamulców . D
   • 1847 Kiedy kierując autobusem masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe? D
   • 1853 W jakiej sytuacji masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania, gdy kierujesz autobusem? D
  2. Warunki jazdy w porze dnia i nocy D (EX: 2, Q: 3)
   • 520 Jazda w dzień . D
   • 521 Jazda w ruchu drogowym po zmierzchu . D
   • 1844 Który z poniższych czynników ma negatywny wpływ na obserwację drogi przez kierującego autobusem? D
   • 1846 Kiedy, kierując autobusem, podczas jazdy od zmierzchu do świtu, możesz używać świateł drogowych? D
   • 1845 Co może zakłócić właściwy sposób obserwacji drogi w czasie kierowania autobusem w nocy? D
  3. Różne pola widzenia kierowców D (EX: 4, Q: 2)
   • 522 Pole widzenia . D
   • 523 Pole widzenia . D
   • 524 Pole widzenia - czynniki wpływające . D
   • 525 Olśnienie . D
   • 1843 Która czynność może poprawić bezpieczeństwo, gdy kierujesz autobusem we mgle? D
   • 1842 Jakie czynniki mogą ograniczać pole widzenia kierowcy autobusu? D
 11. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa
  1. Budowa pojazdu D (EX: 4, Q: 9)
   • 526 Autobus . D
   • 527 Autobusy miejskie - podział . D
   • 528 Konstrukcję nadwozia - podział autobusów . D
   • 529 Wysokość podłogi i podział autobusów . D
   • 1905 Które podzespoły autobusu smarowane są olejem przekładniowym? D
   • 1785 Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów złożonego z autobusu i przyczepy? D
   • 1794 Do jakiego poziomu powinien ograniczać prędkość zamontowany w autobusie ogranicznik prędkości? D
   • 1903 Czy możesz dolewać wody do układu chłodzącego silnika autobusu? D
   • 1906 Co powoduje powstanie zapłonu w silniku wysokoprężnym? D
   • 1912 Jaki rodzaj oleju silnikowego należy stosować do silników wysokoprężnych wykorzystywanych w autobusach? D
   • 1915 Czy w okresie zimowym zalecane jest dolewanie benzyny do zbiornika paliwa autobusu z silnikiem wysokoprężnym? D
   • 1788 W którym z wymienionych przypadków masz prawo użyć awaryjnego wyłącznika silnika? D
   • 1791 W którym z przypadków masz prawo użyć awaryjnego wyłącznika silnika? D
  2. Silnik i układ napędowy D (EX: 5, Q: 2)
   • 530 Silnik jako źródło napędu . D
   • 531 Układy silnika . D
   • 532 Czynności obsługowe i podstawowe naprawy . D
   • 533 Urządzenia zainstalowane w pojeździe . D
   • 534 Odpowiednie paliwa . D
   • 1904 Co zastosujesz do rozcieńczania koncentratu będącego głównym składnikiem płynu chłodzącego? D
   • 1916 Jaką funkcję w silniku wysokoprężnym spełnia świeca żarowa? D
  3. Układy i elementy pojazdu wpływające na poprawę bezpieczeństwa D (EX: 3, Q: 4)
   • 535 ABS . D
   • 536 ASR . D
   • 537 ESP . D
   • 1871 Które z wymienionych czynności powinieneś wykonać, hamując gwałtownie autobusem w sytuacji awaryjnej? D
   • 1878 Który z systemów bezpieczeństwa stosowany w autobusach odpowiada za bardziej efektywny sposób hamowania? D
   • 1872 Jakie może być następstwo długotrwałej jazdy autobusem, gdy wskaźnik obrotomierza znajduje się cały czas na czerwonym polu? D
   • 1879 Jaką funkcję spełnia zwalniacz (retarder) stosowany w autobusach? D
 12. Awaria, wypadki, pierwsza pomoc
  1. Zachowanie w momencie awarii D (EX: 3, Q: 6)
   • 429 Oznakowanie pojazdu unieruchomionym z powodu uszkodzenia . D
   • 430 Oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . D
   • 431 Oznakowanie pojazdu unieruchomionego z powodu uszkodzenia . D
   • 3652 Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim ? D
   • 3653 Czy podczas postoju uszkodzonego pojazdu na drodze twardej poza obszarem zabudowanym musisz pozostawić włączone światła mijania? D
   • 3654 Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową? D
   • 3649 Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? D
   • 3584 Czy masz obowiązek odpowiednio sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na powierzchni wyłączonej z ruchu? D
   • 3651 Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 m? D
  2. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej D (EX: 3, Q: 3)
   • 432 Pozycja boczna . D
   • 433 Masaż serca i sztuczne oddychanie u dzieci . D
   • 434 Sprawdzanie przytomności u poszkodowanego . D
   • 3608 Czy wolno Ci polewać oparzenie zimną wodą? D
   • 3606 Czy przykrycie kocem termoizolacyjnym odwróconym na wierzch złotą stroną chroni osobę ranną w wypadku drogowym przed utratą ciepła? D
   • 3620 Czy w tej sytuacji należy pozostawić poszkodowanego z twarzą zanurzoną w wodzie, ponieważ zmiana pozycji może spowodować uraz kręgosłupa? D
  3. Akcje ratunkowe D (EX: 2, Q: 0)
   • 435 Uraz kręgosłupa . D
   • 436 Udzielenie pomocy przez świadka . D